Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Main Article Content

Aldona Zawojska


Słowa kluczowe : agencje, państwo, polityka rolna, polityka rozwoju wsi, opinie, Polska
Abstrakt
Celem badań była ocena przez rolników jakości funkcjonowania wybranych instytucjirządowych w Polsce obsługujących rolnictwo (MRiRW, ARiMR oraz ARR), wskazanieewentualnych zmian i możliwości ich udoskonalenia. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2006 r.na ogólnopolskiej próbie 200 kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych korzystających zusług obu agencji. W opinii rolników na ogół instytucje te nie różnią się od innych urzędówpaństwowych pod względem jakości świadczonych usług, mają wpływ na sytuację ekonomicznofinansowąich gospodarstw, niedostatecznie gospodarują środkami publicznymi. W zasadzie nienastąpiła poprawa w administrowaniu przez agencje programami na rzecz rolnictwa, ale sąpostrzegane przez rolników jako reprezentujące głównie ich interesy

Article Details

Jak cytować
Zawojska, A. (2007). Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 155–166. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.30
Bibliografia

Cooter R. [2002]: The Strategic Constitution. Princeton University Press, Princeton.

Opinie o działalności instytucji publicznych. Komunikat Nr BS/86/2007. [2007]. CBOS, Warszawa.

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001. [2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 358/3.

Szczegółowe oceny działalności rządu. Komunikat z badań Nr BS/30/2007. [2007]. CBOS, Warszawa.

Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013. [2006]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 319.

Zadura-Lichota P. [2006]: Opinie rolników na temat unijnej pomocy na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Źródła wiedzy, zainteresowanie i oczekiwania. Biuletyn Informacyjny MRiRW, Nr 11-12/(108), ss. 33-35.

Zawojska A. [2007]: Determinanty efektywności organizacji sektora publicznego w ekonomii kosztów transakcyjnych. [W:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Z. Nasalski (red.). Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty