Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych

Main Article Content

Jakub Kraciuk


Słowa kluczowe : konsensus waszyngtoński, kraje najsłabiej rozwinięte, międzynarodowe instytucje finansowe
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie wpływu działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego na sytuację ekonomiczną najsłabiej rozwiniętych krajów Afryki subsaharyjskiej. Stwierdzono, że działanie tych organizacji zgodnie z zasadami konsensusu waszyngtońskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a pomoc kredytowa MFW i BŚ zwiększyła zadłużenie i nie przyczyniła się do wyraźnego wzrostu PKB per capita w analizowanych krajach. Dlatego też konieczna stała się zmiana reguł działania międzynarodowych instytucji finansowych wobec krajów najsłabiej rozwiniętych. Proponowane programy dostosowawcze mają generować wzrost gospodarczy, który będzie podporządkowany potrzebom społeczeństw, a wybór wariantów polityki ekonomiczno-społecznej powinien być dostosowany do warunków określonego kraju.

Article Details

Jak cytować
Kraciuk, J. (2019). Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), 57–66. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.46
Bibliografia

Bożyk, P. (2008). Globalizacja a ekonomia (Globalization and economics). Ekonomista, 5, 680-681.

Gąsiorowski, P. (red.). (2012). Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy (International Monetary Fund in response to the global financial and economic crisis), NBP, Warszawa, 18.

Gliniak, P. (2016). Konsensus Waszyngtoński a doświadczenia Indonezji i Malezji w trakcie azjatyckiego kryzysu finansowego (The Washington consensus and the experience of Indonesia and Malaysia during the Asian financial crisis), Ekonomia XXI Wieku, 1(9), 65-79. (Crossref)

History of Lending Arrangements as of April 30, 2018. Pobrano z: http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2. aspx?memberkey1=65&date1Key=2018-04-30, World Bank Group Finances,https://financesapp.worldbank. org/en/countries/ (stan na 02.09.2018).

Kaczmarczyk, Ł. Mika, A. (2004). Przegląd i znaczenie mierników zadłużenia zewnętrznego w kontekście krajowej i globalnej problematyki długu zewnętrznego. Analiza sytuacji zadłużeniowej Polski (Review and significance of external debt measures in the context of domestic and global external debt issues. Analysis of Poland's debt situation). Zeszyty Naukowe KGS SGH, 26, 72-94.

Kozanecka, M. (2010). Niektóre konsekwencje konsensusu waszyngtońskiego w gospodarce i stosunkach społecznych państw Afryki Subsaharyjskiej (Some consequences of the Washington consensus in the economy and social relations of Sub-Saharan African countries). W: M. Lasoń, (red.) Między kryzysem a współpracą gospodarczą (Between crisis and economic cooperation), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków,147-148.

Latoszek, E, Proczek M. (2006). Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie (International organizations in the modern world). Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 183.

List of Least Developed Countries. Pobrano 28 września 2018 z: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf.

Łoś-Nowak, T. (red.). (1998). Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg (Organizations in international relations. Essence - mechanisms of action – range). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 69-71.

Olszański, P. (2004). Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego we współczesnym świecie (The role of the International Monetary Fund and the World Bank in the modern world). W: P. Bożyk (red.). Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, (Exemplification of international economic relations). Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa, 190-199.

Piasecki, R. (2008). Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na świecie (The economy of development against the problems of poverty and social inequality in the world). Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 11(1), 225-232.

Soszyńska, E. (2013). Postwaszyngtoński konsensus, czyli: czy istnieją reguły budowy zdrowej gospodarki? (Postwashington consensus, or: are there rules for building a healthy economy?). Studia Ekonomiczne, 139, 112-121.

Stiglitz, J.E. (2004). The Post Washington Consensus, The Initiative for Policy Dialogue. Paper Presented at Conference: From the Washington Consensus towards a New Global Governance, Barcelona, September.

Stiglitz, J.E. (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień (A vision of just globalization. Suggestions for improvements). PWN, Warszawa 35-36.

Stiglitz, J.E.(2012). Globalizacja, (Globalisation), PWN, Warszawa.

The World Bank. Data, https://data.worldbank.org/country (stan na: 02.09.2018).

Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. W: J. Williamson (red.). Latin American Adjustment: How Much has Happened?, Washington Institute for International Economics, Washington.

Williamson, J. (2000). What Should the World Bank Think about the Washington Consensus? World Bank Research Observer, 15(2), 251-264. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.