Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym

Main Article Content

Jakub Kraciuk


Słowa kluczowe : wskaźniki koncentracji, przemysł spożywczy, korporacje transnarodowe
Abstrakt
W polskim przemyśle spożywczym trwają procesy koncentracji i konsolidacji przejawiające się w przejmowaniu przedsiębiorstw tego przemysłu przez krajowych i międzynarodowych inwestorów. Doprowadziły one do znacznej koncentracji w niektórych działach przemysłu spożywczego, a szczególnie w produkcji piwa, wina oraz wyrobów tytoniowych. Jednak stopień koncentracji przemysłu spożywczego jest wyraźnie mniejszy niż całego przemysłu przetwórczego. Wynika to ze specyfiki produkcji żywności charakteryzującej się między innymi relatywnie małą majątkochlonnością i dużą pracochłonnością, silnym powiązaniem zakładów przetwórczych z rynkami lokalnymi oraz różnorodnością asortymentową i krótkimi seriami produkcji.

Article Details

Jak cytować
Kraciuk, J. (2008). Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 33–41. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.62
Bibliografia

Badanie fuzji i przejęć w 2006 roku. [2007]. PricewaterhouseCoopers, Warszawa.

Bain J. S. [1951]: Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing 1936–40. Quarterly Journal of Economics, tom 65. (Crossref)

Chechelski P. [2005]: Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym. Komunikaty, Raporty Ekspertyzy nr 506, IERiGŻ, Warszawa.

Chechelski P. [2006]: Zmiany zachodzące w polskim rolnictwie pod wpływem korporacji transnarodowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 4.

Czerwonka L., Pankau E. [2005]: Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej. [W:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.

Drożdż J. [2008]: Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej liście 2000. Przemysł Spożywczy, nr 1.

Gaughan P. [1999]: Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings. John Wiley & Sons Inc., Nowy Jork.

Glais M. [1998]: Competition Policy. [W:] Markets and Organization. R. Arena i Ch. Longhi (red.). Springer, Berlin.

Jackowicz K., Kowalewski O. [2002]: Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000. Materiały i Studia, zeszyt 143. Departament Analiz i Badań, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Jurczyk Z. [2007]: Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce. [W:] Konkurencja w gospodarce współczesnej. C. Banasiński, E. Stawicki (red.). UOKiK, Warszawa.

Knap-Stefaniuk A. [2008]: Przemysł spożywczy w Polsce. Polish Open Universty. Tryb dostępu: http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_spozknap&nr=11&p=. Data odczytu: 12.07.2008].

Pajewski P. [2004]: Ekonomiczne podstawy fuzji i przejęć. Gospodarka Narodowa, nr 4.

Pawłowska M. [2007]: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Bank i Kredyt, kwiecień.

Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003. [2004]. Urban R. (red.). IERiGŻ, Warszawa.

Przemysł spożywczy w Polsce. [2008]. Urban R. (red.). Bankowość Korporacyjna ING, Warszawa.

Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego. [2006]. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007. [2007]. GUS, Warszawa.

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [2006]. Raport 3, nr 45, IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.