Szara strefa w Europie

Main Article Content

Jakub Kraciuk


Słowa kluczowe : szara strefa, oszustwa podatkowe, unikanie podatków
Abstrakt
Jednym z ważniejszych problemów występujących w gospodarkach krajów europejskich jest istnienie szarej strefy. Jej udział w PKB w najsłabiej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy Wschodniej jest ponad trzykrotnie wyższy niż w najbogatszych krajach Europy Zachodniej. Ważnym aspektem funkcjonowania szarej strefy są oszustwa podatkowe lub też unikanie podatków w granicach prawa. Przedsiębiorstwami, które przede wszystkim prowadzą działania mające na celu unikania podatków, są korporacje transnarodowe. Wykorzystują w tym celu raje podatkowe oraz stosują ceny transferowe.

Article Details

Jak cytować
Kraciuk, J. (2013). Szara strefa w Europie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 85–95. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.9
Bibliografia

Barszcz M. [2010]: Szara strefa. Raport na temat najczęstszych oszustw podatkowych. BCC, Warszawa.

Bełdzikowski R. [2011]: Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność. Difin, Warszawa.

Escario J.L., Berrio D. [2011]: The fight against tax havens and tax evasion. Progress since the London G20 summit and the challenges ahead. Fundation Alternativas, Documento de Trabajo nr 59.

Globalizacja, mechanizmy i wyzwania. [2002]. B. Liberska B. (red.). PWE, Warszawa.

Gołębiowski G.[2007]: Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej. Współczesna Ekonomia nr 1.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich. COM (2012) 351 final. [2012]. [Tryb dostępu:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0351:FIN:PL:PDF. [Data odczytu: marzec 2012].

Kraciuk J. [2010]: Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji w polskim przemyśle spożywczym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kraciuk J. [2012]: Transakcje pozarynkowe w świetle teorii kosztów transakcyjnych, Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 1.

Murphy R. [2012]: Closing the European Tax Gap. A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament. Tax Research LLP, Norfolk. [Tryb dostępu:] http://search.babylon.com/?q=Marphy+R.+[2012]%3A+Closing+the+European+Tax+Gap.+A+report+for+Group+of+the+Progressive+Alliance+of+Socialists+%26+Democrats+the+European+Parliament%2C+Norfolk&s=web&as=0&rlz=0&babsrc=home. [Data odczytu: marzec 2013].

Mróz B. [2012]: Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej. [Tryb dostępu:] http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt4/21_mroz.pdf. [Data odczytu: marzec 2013].

Palan R., Murphy R., Chavagneux C., [2010]: Tax havens. How globalization really works. Cornell University Press. Ithaca, NY.

Pietrasz P. [2007]: Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Robbing the poor to keep the rich tax-free. A Christian Aid report March 2009. [2009]. Christian Aid. [Tryb dostępu:] http://www.christianaid.org.uk/Images/false-profits.pdf. [Data odczytu: marzec 2013].

Schneider F. [2011]: The Shadow Economy in Europe, 2011. Using payment systems to combat the shadow economy. AT Kearney, Linz. (Crossref)

Szara strefa. [2012]. NBPortal.pl. Portal edukacji ekonomicznej. [Tryb dostępu:] http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=15&pageId=608 [Data odczytu: styczeń 2013].

Zieliński M. [2012]: Druga gospodarka. [Tryb dostępu:] http://www.ekonomia24.pl/artykul/854874.html. [Data odczytu marzec 2013].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty