Zmiany na rynku mięsa wieprzowego w Polsce w latach 2001 2017

Main Article Content

Stanisław Stańko
Aneta Mikuła


Słowa kluczowe : pogłowie trzody, produkcja wieprzowiny, eksport, import, ceny
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w podaży wieprzowiny w Polsce w latach 2001-2017. Pogłowie trzody chlewnej charakteryzowało się tendencją spadkową we wszystkich grupach zwierząt. W latach 2001-2007 import żywca wzrastał rocznie o 71 tys. szt., a w latach 2008-2017 o 603,5 tys. szt. Rosnąca skala importu żywca powodowała spowolnienie spadku produkcji mięsa. Eksport żywca charakteryzował się dużą zmiennością i był niewielki. Import mięsa charakteryzował się rosnącą skalą i tempem (prawie 32% rocznie w latach 2001-2008 i 3,1% w latach 2009-2017). Eksport mięsa rósł, a dynamika wzrostu od 2009 r. przewyższała skalę wzrostu importu, co zmniejszyło ujemne saldo handlu mięsem. Eksport przetworów z wieprzowiny charakteryzował się szybką tendencją wzrostową, a import niewielką. Ceny wieprzowiny w Polsce "podążały" za średnimi cenami w krajach UE. W średnim okresie tempo wzrostu cen w UE i w Polsce będzie niewielkie (0,8% rocznie), a Polska pozostanie nadal znacznym importerem żywych świń.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S., & Mikuła, A. (2019). Zmiany na rynku mięsa wieprzowego w Polsce w latach 2001 2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 174–185. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.33
Bibliografia

Bożyk, P., Misala, J. (2003). Integracja ekonomiczna (Economic integration). PWE, Warszawa.

Dudziński, J. (red.).(2010). Podstawy handlu zagranicznego (Fundamentals of foreign trade). Difin, Warszawa.

EU Agricultural Outlook Prospects for the EU agricultural markets and income 2018-2030 (2018). European Commission.

Ferris, J.N. (2005). Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press.

Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych (Forecasting prices of agricultural raw materials based on causal relationships). IERiGŻ-PIB. Program Wieloletni 2011-2014, Nr 52, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Foreign trade in agri-food products. Status and prospects. Market analysis). (2002-2018). IERiGŻ, ARR, MRiRW. Nr 16-48.

International Trade Centre (ITC) – International trade statistics 2001-2018.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw (Statistics from scratch). PWE, Warszawa.

Olesiuk, A., Vahchenko, M. (2010). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku (International economic relations. Economic challenges of the 21st century). Wyd. Key Text, Warszawa.

Meat Market Observatory – Pig. European Commission. Directorate General for Agriculture and Rural Development (2018).

Roczniki Statystyczne Rolnictwa (Statistical Yearbooks of Agriculture) (2002-2017). GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2009 r. (Agriculture in 2009). (2010). GUS. Warszawa.

Rolnictwo w 2015 r. (Agriculture in 2015). (2016). GUS. Warszawa.

Rolnictwo w 2017 r. (Agriculture in 2017). (2018). GUS. Warszawa.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Meat market. Status and prospects. Market analysis). (2001-2018). IERiGŻ, ARR (KOWR), MRiRW, Nr 19-55.

Stańko, S., Mikuła, A. (2016). Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015 (Trends in production, domestic consumption and foreign trade of pork, beef and poultry meat in Poland in the years 2000-2015). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103(2), 31-40.

Stępień, S. (2015). Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego (Pig cycle in the light of changes on the global pork market). PWN. Warszawa 2015.

Timofiejuk, I. (1990). Tablice średniego tempa wzrostu według metody r (Average growth rate tables according to the R method). Zakład Badań Statystycznych GUS. Warszawa.

Tomek, W.G., Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych (Creating prices of agricultural commodities). PWN, Warszawa.

USDA FAS, Livestock and Poultry. World Markets and Trade (2001-2017).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>