Tendencje na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016

Main Article Content

Stanisław Stańko
Aneta Mikuła


Słowa kluczowe : mięso drobiowe, produkcja, eksport, import, konsumpcja, ceny
Abstrakt
Opracowanie przedstawia zmiany na rynku mięsa drobiowego na świecie w latach 2000 2016. Przedstawiono zmiany produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego oraz cen ogółem oraz u największych producentów i konsumentów, a także eksporterów i importerów oraz w Polsce. U głównych światowych producentów mięsa drobiowego tempo wzrostu produkcji było szybsze niż konsumpcji, co spowodowało zwiększenie możliwości eksportowych. Podaż mięsa na rynkach światowych charakteryzowała się znaczną koncentracją, natomiast popyt był bardziej rozproszony. W 2016 r. udział trzech największych eksporterów (USA, Brazylii i krajów UE) w światowym eksporcie wynosił 76,5%, a udział trzech największych importerów wynosił 29,5%. Ceny mięsa drobiowego charakteryzowały się tendencją wzrostową. Roczne tempo wzrostu cen światowych wynosiło 4,2%, w UE – 1,7%, a w Polsce 1,1%. W wyniku tego zmniejszyły się różnice między wyższymi cenami w UE a światowymi. W Polsce występowała tendencja wzrostowa w produkcji, w konsumpcji i eksporcie. Rynki zagraniczne są głównym kierunkiem zagospodarowania rosnącej produkcji i powstających nadwyżek mięsa drobiowego w Polsce. Takim kierunkom zmian sprzyja konkurencyjność cenowa polskiego mięsa drobiowego. W 2016 r. ceny drobiu w UE były o 49,8% wyższe niż w Polsce. Wyższe też były ceny światowe o 18,8%. Do 2026 r. możliwy jest dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego w Polsce wynikający głównie z popytu zagranicznego.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S., & Mikuła, A. (2017). Tendencje na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 268–278. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.72
Bibliografia

Dybowski, G. (2016). Rynek mięsa drobiowego. W: S. Stańko (red.) Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Monografie programu wieloletniego, 31 (s. 79-104). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

EU Agricultural Outlook Prospects for the EU agricultural markets and income 2016-2026 (2016). European Commission, December 2016.

Eurostat: Database-Eurostat-European Commission. Production of meat: poultry.

Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych. Program Wieloletni 2011-2014,52. Warszawa.: IERiGŻ-PIB.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2002-2017), 16-45. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.

Roczniki Statystyczne Rolnictwa (2006-2016). Warszawa: GUS.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2000-2017), 19-52. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.

Rynek drobiu. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2000-2017), 19-51). Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.

Stańko, S., Mikuła, A. (2016). Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(2). 31-40.

Timofiejuk, I. (1990). Tablice średniego tempa wzrostu według metody r. Warszawa: Zakład Badań Statystycznych GUS.

USDA FAS, Livestock and Poultry. World Markets and Trade (2001-2017). Pobrane 18 lipca 2017 z: https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>