Zmiany na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2001-2019

Main Article Content

Stanisław Stańko
Aneta Mikuła


Słowa kluczowe : mięso drobiowe, produkcja, eksport, import, konsumpcja, ceny
Abstrakt
Celem pracy było określenie kierunków zmian w produkcji, konsumpcji oraz handlu zagranicznym mięsem drobiowym na świecie, u największych i średnich producentów i konsumentów, a także eksporterów i importerów. Określenie długoterminowych tendencji jest ważne dla praktyki gospodarczej. Badania obejmowały lata 2001-2019. Do pomiaru tendencji wykorzystano najlepiej dopasowaną do danych empirycznych funkcję trendu. Wykorzystano także indeksy, statystyczne oraz średnie tempo zmian, wskaźniki struktury. Produkcja mięsa drobiowego ogółem rosła przeciętnie w roku w tempie 3,4%. Udział największych producentów, w wytwarzaniu produkcji zmniejszył się z 62,7% w 2001 r. do 53, 9% w 2019 r., a zwiększył średnich i pozostałych. U największych i średnich producentów mięsa drobiowego, za wyjątkiem Meksyku i Japonii wzrost produkcji był większy niż konsumpcji, co spowodowało zwiększenie możliwości eksportowych lub ograniczenie importu. Tempo wzrostu eksportu było szybsze niż produkcji, co powodowało zwiększenie udziału eksportu w zagospodarowaniu produkcji. Import mięsa drobiowego jest bardziej rozproszony niż jego eksport. Udział 3-ch największych eksporterów w handlu światowym w 2001 r. wynosił 58,7%, a w 2019 r. 51,9%, a wskaźniki te dla 3-ch największych importerów wynosiły odpowiednio: 33,8% i 23,6%. W Polsce szybko rosła produkcja (7,4% rocznie), a znacznie wolniej konsumpcja, co skutkowało rozwojem eksportu. W latach 2001-2014 na rynki zagraniczne było kierowane 81% przyrostu produkcji, a w latach 2015-2019 - 99,3%. Rosnącemu eksportowi sprzyjają ceny mięsa. W latach 2014-2019 ceny drobiu na rynkach światowych były wyższe od cen w Polsce o 14,3%, a ceny w UE-27 wyższe od cen w Polsce o 51,7%. Do 2030 r. możliwy jest dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego w Polsce powodowany głównie popytem zagranicznym.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S., & Mikuła, A. (2022). Zmiany na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2001-2019. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 22(1), 43–61. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.1.4
Bibliografia

Barbut, S. (2012). Convenience breaded poultry meat products–New developments. Trends in Food Science & Technology, 26(1), s. 14-20. (Crossref)

Bąk-Filipek, E. (2014). Przemiany na rynku mięsa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 7 16.

Dybowski, G. (1998). Rynek drobiu i produktów drobiarskich. Encyklopedia Agrobiznesu. Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 756-758.

EU, (2016). Agricultural Outlook Prospects for the EU agricultural markets and income 2016-2026 (2016). European Commission, December.

EU, (2020). EU agricultural outlook for market, income and environment, 2020-2030. European Commission. DG Agriculture and Rural Development, Brussels.

Eurostat, Production of meat: poultry, Pobrano lipiec 2021 z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tag 00043/default/table?lang=en.

FAOSTAT, (2021): Food and Agriculture data. Pobrano czerwiec-lipiec 2021 z: https://www.fao.org/faostat/en/#data.

Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych. Program Wieloletni 2011-2014,52. Warszawa.: IERiGŻ-PIB.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2002-2019), 16-50. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.

Kapusta, F. (2011). Drobiarstwo mięsne w Polsce i jego powiązania z rynkiem Unii Europejskiej. Ekonomia Economics, 4(16), 388-411.

Kijowski, J. (2000). Wartość żywieniowa mięsa drobiowego. Przemysł Spożywczy, Tom 54, nr 3.

Konarska, M., Sakowska, A., Przybysz, M.A., Popis, E. (2015). Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014. Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 96 105. http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-51da03cf-7270-40d2-8e33-cd960583c75c.

Mroczek, R. (2020). Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2. Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), 53-65. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.17. (Crossref)

Pasińska, D. (2016). Rynek wołowiny. W: Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Red. S. Stańko. Monografie programu wieloletniego, 31 (s. 79-104). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Roczniki Statystyczne Rolnictwa (2006-2020). Warszawa: GUS.

Shike, D. W. (2013). Beef Cattle Feed Efficiency. Driftless Region Beef Conference University of Illinois at Urbana Champaign.

Rynek drobiu. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2001-2021), 23-59. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. (2001-2019), 19-59. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW

Rynek-rolny.pl, Hodowla strusi w Polsce. Pobrano lipiec 2021 z: https://www.rynek-rolny.pl/artykul/hodowla-strusi-najwazniejsze-informacje-i-ciekawostki.html.

Seremak-Bulge, J. (2017). Mity i fakty dotyczące spożycia mleka w Polsce. Rynek mleka. Stan i perspektywy, nr 52, Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW, s.46-49.

Stańko, S., Mikuła, A. (2017). Tendencje w na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 268-278; https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.72. (Crossref)

Timofiejuk, I. (1990). Tablice średniego tempa wzrostu według metody r. Warszawa: Zakład Badań Statystycznych GUS.

Windhorst, H.-W. (2017). Chapter 1—Dynamics and Patterns of Global Poultry-Meat Production. W: M. Petracci, C. Berri (Red.), Poultry Quality Evaluation (s. 1-25). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100763-1.00001-5 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>