Tendencje na rynku masła i serów na świecie i w Polsce w latach 2001-2017

Main Article Content

Stanisław Stańko
Aneta Mikuła


Słowa kluczowe : masło, ser, produkcja, zużycie krajowe, nadwyżki rynkowe
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w produkcji oraz tendencje w niedoborach/nadwyżkach rynkowych masła i sera na świecie w latach 2001-2017 u największych producentów oraz w Polsce. Nadwyżki rynkowe masła zwiększały się w: Nowej Zelandii, UE i Białorusi, a zmniejszały w Australii i na Ukrainie. Niedobory rosły w Chinach, Meksyku, Iranie i Turcji, a zmniejszały się w Rosji i Kanadzie. Względnie zrównoważona produkcja i spożycie występowały w Indiach, Pakistanie, USA i Brazylii. Na rynku sera nadwyżki rosły w: UE, USA, Nowej Zelandii, Argentynie i Białorusi, a zmniejszały się w Australii i na Ukrainie. Niedobory rosły w: Rosji, Brazylii, Meksyku. W Polsce rosły nadwyżki produkcji masła i sera, co skutkowało rosnącym eksportem, kierowanym głównie do krajów UE. Ceny masła i sera w krajach UE i na rynku światowym charakteryzowały się konwergencją. Na początku badanego okresu ceny masła w UE były o 134% wyższe niż na rynku światowym, a sera o 92,6%, a w 2017 r. różnice te wynosiły odpowiednio: 6% i 0,6%.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S., & Mikuła, A. (2018). Tendencje na rynku masła i serów na świecie i w Polsce w latach 2001-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 437–450. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.132
Bibliografia

Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu (Statistics in management). PWN Warszawa.

EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030 (18/12/2017). European Commission 2017. Agriculture and Rural Development. Tables Butter market projection for the EU, 2005-2030.

EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income 2017-2030 (18/12/2017). European Commission 2017. Agriculture and Rural Development. Table Cheese market projection for the EU. 2005-2030.

FAO (2015). Food Outlook. BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS. October 2015.

FAO (2016). Food Outlook. BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS. October 2016.

FAO (2017). Food Outlook. BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS. November 2017.

FAOSTAT (2017). Food and agriculture data (Production, Food Balance, Trade) (www.fao.org/faostat/en/#data)

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Foreign trade in agri-food products. State and perspectives. Market analysis). (2001-2018). 13-45. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.

Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw (Statistics from scratch). PWE Warszawa.

Rocznik statystyczny rolnictwa 2016 (Statistical Yearbook of Agriculture 2016) (2016). GUS Warszawa.

Rolnictwo w 2017 r. (Agriculture in 2017) (2018). GUS Warszawa.

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 2/2008 oraz (WE)nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE)nr 315/2007 (Council Regulation (EC) No 72/2009 of 19 January 2009 on modifications to the Common Agricultural Policy by amending Regulations (EC) No 247/2006, (EC) No 320/2006, (EC) No 1405/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 and (EC) No 479/2008 and repealing Regulations (EEC) No 1883/78, (EEC) No 1254/89, (EEC) No 2247/89, (EEC) No 2055/93, (EC) No 1868/94, (EC) No 2596/97, (EC) No 1182/2005 and (EC) No 315/2007). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 31.1.2009 L 30/1.

Rynek mleka. Stan i perspektywy (Milk market. State and perspectives). (2000-2018), 20-54. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

Szajner, P. (2009). Perspektywy eksportu polskich wyrobów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach (Perspectives for the export of Polish dairy products in changing conditions). Studia i Monografie, nr 146, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Seremak-Bulge, J., Szajner, P., Świetlik, K., Hryszko, K., Rembeza, J., Pieniążek, K. (2005). Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Program Wieloletni 2005-2009, nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Stańko S., Mikuła A. (2018). Tendencje na rynku mleka na świecie i w Polsce w latach 2000-2016 (Tendencies in the World Milk Market and in Poland in the Years 2000-2016). Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 235-247; DOI: 10.22630/PRS.2018.18.1.22. (Crossref)

Stańko, S. (2013). Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce (Changes and development projections on basic agricultural markets in Poland). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Timofiejuk, I. (1990). Tablice średniego tempa wzrostu według metody R (Average growth rate tables according to the R method). Zakład Badań Statystycznych, GUS, Warszawa.

Urban, R. (2004). Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003 (Transformations of the food industry in 1988-2003). Studia i Monografie, nr 121, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>