Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza

Main Article Content

Piotr Bórawski
Aneta Bełdycka-Bórawska


Słowa kluczowe : produkty rolno-spożywcze, eksport, import, saldo
Abstrakt
W pracy analizie poddano handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Wskazano główne kraje, do których Polska eksportuje artykuły rolno-spożywcze oraz importerów. W analizie danych posłużono się metodami tabelarycznymi, opisowymi, graficznymi oraz analizą trendu. Materiał źródłowy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z badań wynika, że saldo bilansu handlowego artykułami rolno-spożywczymi w latach 2003-2015 wzrosło z 0,5 mld EUR do 7,7 mld EUR, czyli o 1440%. Polska eksportuje głównie mięso i podroby z drobiu, wyroby czekoladowe, mięso czerwone, pieczywo, przetwory mięsne, pszenicę, mięso wieprzowe. Głównymi partnerami handlowymi dla Polski są kraje UE, w tym szczególnie: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia i Włochy. W pracy opracowano prognozę rozwoju handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi, z której wynika, ze eksport, import oraz saldo będą rosły.

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P., & Bełdycka-Bórawska, A. (2016). Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 48–59. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.4
Bibliografia

Ambroziak, L. (2009). Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej. Monografie 130. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB w Warszawie.

Barteczko, K., Przystupa, J. (2006). Czynniki określające zmiany strumieni handlu zagranicznego Polski i ekonometryczna prognoza obrotów na lata 2007-2009. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

Bułkowska, M. (2011). Handel światowy artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009, miejsce nowych państw członkowskich UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego T. 11 (26), 48-55.

Bórawski, P. (2015). Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15(30), z. 1, 7-20.

Bórawski, P., Grzybowska-Brzezińska, M., Dunn, J. W., Stefanou, S. E. (2015). Factors shaping agri-food product trade in Poland. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 63, no 4, 1221-1228. (Crossref)

Ferreira Lopes, A., Neves Sequeira, T. (2014). The dynamics of the trade balance and the terms of trade in central and eastern European Countries. Acta Oeconomica Vol. 64(1), 51-71. (Crossref)

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi stan i perspektywy (2011). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi (2008-2014) w 2014 roku z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych. Agencja Rynku Rolnego (2015).

Juchniewicz, M. (2014). Tendencje zmian międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich t. 101, z.1, 31-40.

Kacperska, E. M. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Przegląd Zachodniopomorski. Rocznik XXIX (LVIII), z. 3, vol.2, 37-48.

Kacperska, E. M. (2015). Handel artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Rosją w latach 2004-2013. Roczniki Naukowe SERiA T. XVI, z. 6, 196-201.

Kita, K. (2013). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z Mercosur. Studia Ekonomiczne 170, 239-252.

Krzemiński, M. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12(27), z. 4, 87-96.

Krzyżanowski, J. T. (2006). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ze wschodem (Europa Wschodnia, kraje bliskiego wschodu) – Bariery dla eksportu. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego t. 15, 293-300.

Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywne w latach 2008-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(38), 757-767.

Mucha-Leszko, B. (2014). Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka nr 8, 143-154.

Nacewska-Twardowska, A. (2014). Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, T. 15(30), z. 2, 139-148.

Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 14(29), 170-183. (Crossref)

Pawlak, K., Kołodziejczak, M., Kołodziejczak, W. (2010). Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1(322), 126-142.

Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2014). Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Wieś i Rolnictwo 3(164), 175-188.

Poczta, W., Pawlak, K. (2008). Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 3-18.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 2012. Biuletyn Informacyjny 4/2015. Agencja Rynku Rolnego.

Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2015 roku. Agencja Rynku Rolnego. Biuro Analiz i Programowania, Warszawa 2016.

Sapa, A. (2014). Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. PWN, Warszawa.

Soczewka, I., Ginter, A. (2013). Handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(28), 225-234.

Stańko, S., Mikuła, A. (2014). Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich T. 101, z. 1, 41-52.

Stefański, R. (2006). Wpływ kursu walutowego na dynamikę polskiej wymiany towarowej z głównymi partnerami handlowymi. Ekonomia i Prawo 2, 381-398. (Crossref)

Szczepaniak, I. (2014). Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym wybrane elementy. Roczniki Naukowe SERiA XVI(4), 281-287.

Szczepaniak, I. (2007). Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE. Raport PW nr 57, IERiGŻ-PIB Warszawa, 30-40.

Szymanowski, W. (2009). Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce. Wieś i Rolnictwo 4/145, 83-96.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora