Produktywność czynnika ziemia a jego zasób

Main Article Content

Agnieszka Bezat-Jarzębowska
Włodzimierz Rembisz


Słowa kluczowe : produktywność, czynniki produkcji, czynnik ziemia, zasoby ziemi
Abstrakt
W artykule poddano ocenie zależność substytucyjną między produktywnością czynnika ziemia i zasobem tego czynnika. Dotychczasowe badania prowadzone były na poziomie gospodarstwa rolnego, w artykule natomiast ujęto ten problem w skali sektorowej, tj. w odniesieniu do danych zagregowanych dla rolnictwa krajów UE. Przedmiotem ilustracji empirycznej były dane dla rolnictwa wybranych państw UE dostępne w EUROSTAT. Funkcja stanowiąca obwiednię danych empirycznych przyjmowała kształt klasycznej krzywej substytucji, tj. zgodnie z założeniami teoretycznymi i hipotezą badawczą.

Article Details

Jak cytować
Bezat-Jarzębowska, A., & Rembisz, W. (2016). Produktywność czynnika ziemia a jego zasób. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 9–18. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.22
Bibliografia

Bai, Z., Dent, D. (2009). Recent land degradation and improvement in China. AMBIO Journal of the Human Environment, 38(3), 150-156. (Crossref)

Bezat, A,. Rembisz, W., Sielska, A. (2012). Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno-żywnościowej. Program Wieloletni 2009-2015, nr 9, Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2013). Renta polityczna i ekonomiczna jako źródło dochodu producenta rolnego. W: A. Kowalski, P. Chmieliński, M. Wigier (red.) Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne czynniki wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europie, nr 67 (s. 28-41). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015). Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 8, Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W., Sielska, A. (2012). Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej. Program Wieloletni 2011-2014, nr 49, Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Bruinsma, J. (2009). The resource outlook to 2050: By how much do land, water use and crop yields need to increase by 2050? Proceedings of the Expert Meeting on How to Feed the World in 2050, 24-26 June 2009, FAO Headquarters, Rome.

Buringh, P. (1985). The Land Resource for Agriculture. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 310(1144), 151-159. (Crossref)

Fischer, G. (2009). World Food and Agriculture to 2030/50: How do climate change and bioenergy alter the long term outlook for food, agriculture and resource availability? Proceedings of the Expert Meeting on How to Feed the World in 2050, 24-26 June 2009, FAO Headquarters, Rome.

Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P., Barford, C., Bonan,G., Carpenter, S.R., Chapin F.S., Coe, M.T., Daily, G.C.,

Gibbs, H.K. (2005). Global consequences of land use. Science, 309(5734), 570-574. (Crossref)

Golub, A.G., Hertel, T.W. (2008). Global Economic Integration and Land Use Change. Journal of Economic Integration, 23(3), 463-488. (Crossref)

Hayami, Y., Ruttan, V.W. (1985). Agricultural Development: An International Development, rev. expanded edition, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Hertel, Th. (2010). The Global Supply and Demand for Agricultural Land in 2050: A Perfect Storm in the Making?. GTAP Working Paper, No. 63, Purdue: Purdue University.

Kołodziejczak, M. (2014). Efektywność wykorzystania czynników rprodukcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii i Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(2), 70-79.

Lepers, E., Lambin, E.F., Janetos, A.C., DeFries, R.S., Achard, F., Ramankutty, N., Scholes, R.J. (2005). A Synthesis of Information on Rapid Landcover Change for the Period 1981–2000. BioScience, 55(2), 115-124. DOI: 10.1641/0006-3568(2005)055[0115:ASOIOR]2.0.CO;2. (Crossref)

Malthus, T. R. (1888). An Essay on the Principle of Population. Wyd. 9, Edinburgh and London: Ballantyne Press.

Nkonya, E., Gerber, N., von Braun, J., De Pinto, A. (2011). Economics of land degradation. IFPRI Issue Brief, 68.

PROW 2014-2020 (2013). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pobrane 15 stycznia 2016 z: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020.

Rembisz, W. (2007). Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Warszawa: Vizja Press&IT.

Rembisz, W., Floriańczyk, Z. (2014). Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Tarnowska A. (2014). Produktywność wybranych czynników wytwórczych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012, SERiA, XVI (1), 214-219.

Timmer, P. (1986). Getting Process Wright. The Scope and Limit’s of Agricultural Policy. Ithaca: Cornell University Press.

Wiatrak, A.P. (1989). Zmiany produktywności ziemi w rolnictwie polskim. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2.

Zhan, J., Wu, F., Li, Z., Lin, Y., Shi, Ch. (2015). Impact Assessments on Agricultural Productivity of Land-Use Change. W: J. Zhan (red.) Impacts of Land-use Change on Ecosystem Services, Springer Geography, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 37-78. DOI: 10.1007/978-3-662-48008-3_2. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty