Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER)

Main Article Content

Joanna Jaroszewska
Włodzimierz Rembisz


Słowa kluczowe : wydajność pracy, zróżnicowanie, UE
Abstrakt
Różnice w poziomie wydajności pracy w rolnictwie państw UE stawiają w gorszej sytuacji państwa przyjęte do UE po 2004 roku (UE-13). Wyprowadzone ujęcie analityczne tego problemu zostało zilustrowane empirycznie. Analizowaną wydajność pracy przedstawiono jako wartość dodaną brutto na jednego pełnozatrudnionego. Do badania wykorzystano Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa oraz Statystykę Rolniczych Nakładów Pracy. Z badań wynika, iż duże różnice w wydajności pracy między grupami państw nadal się utrzymują, jednakże następuje stopniowe ich zmniejszenie. Stwierdzono również negatywny wpływ dopłat bezpośrednich na ten proces.

Article Details

Jak cytować
Jaroszewska, J., & Rembisz, W. (2018). Różnice w wydajności pracy między grupami państw UE w rolnictwie na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa (RER). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 105–116. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.38
Bibliografia

Baer-Nawrocka, A. (2010). Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Labour Force as an Evidence of the Competitiveness of Agriculture in the New European Union Member States). Roczniki Naukowe SERiA, 10(1), 16-22.

Bear-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2010) Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej (The Spacial Differentation of Agricultural Potential in EU Countries). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 97(4), 9-15.

European Commission, (2009). European Competitiveness Report 2008, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych (Strategies of Labour Productivity in Agricultural Farms). JARD 1(7), 73-87.

Gutierrez, L. (2000). Why is agricultural labour productivity higher in some countries than others? 2000 Annual Meeting American Agricultural Economics Association, Tampa, Florida.

EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 30, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en. (Crossref)

Martín-Retortillo, M., Pinilla, V. (2012). Why did agricultural labour productivity not converge in Europe from 1950 to 2005? EHES Working Papers in Economic History, No. 25.

Misala, J., Ślusarczyk, B. (1999). Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych (Assessment of Poland's international factor competitiveness during the transformation period in the light of the results of empirical research). W: Handel zagraniczny – metody, problemy, tendencje. Red. K. Budzowski, S. Wydymus, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 67-86.

Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej (Labour Productivity in the Agri-Food Sector in the European Union Countries). Roczniki Naukowe SERiA, 15(4), 285-291.

OECD, (2011). Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264166820-en. (Crossref)

Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską (Polish agriculture on the eve of integration with the European Union). Wyd. AR, Poznań.

Rembisz, W., Sielska, A. (2015). Mikroekonomia współczesna (Modern microeconomics). Wyd. VizjaPress@It

Zalega, T. (2008). Mikroekonomia (Microeconomics). WWZ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora