Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010

Main Article Content

Zbigniew Floriańczyk
Włodzimierz Rembisz


Słowa kluczowe : produktywność, rolnictwo, dopłaty bezpośrednie, Wspólna Polityka Rolna
Abstrakt
Teoria ekonomii łączy wzrost wynagrodzenia czynników wytwórczych z poprawą produktywności. W przypadku współczesnego rolnictwa europejskiego wśród czynników dochodotwórczych istotną pozycję zajmują transfery bezpośrednie. Transfery te są jednym z podstawowych instrumentów polityki rolnej i służą realizacji celów społecznych. W przeprowadzonym badaniu poddano zmiany produktywności rolnictwa krajów unijnych i roli transferów bezpośrednich w tworzeniu dochodu rolniczego. W szczególności przeanalizowano związki między poziomem wsparcia bezpośredniego a wzrostem produktywności w kontekście programowania polityki wzrostu rolnictwa

Article Details

Jak cytować
Floriańczyk, Z., & Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(1), 53–62. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.1.5
Bibliografia

Błażejczyk-Majka L., Kala R., Maciejewski K. [2011]: Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom 11 (XXVI), zeszyt 1. (Crossref)

Cooper W.W., Seiford L. M, Tone K. [2007]: Data Envelopment Analysis. Second Edition. Springer Science + Business Media, Nowy Jork, ss. 328-345.

Europe 2020. European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. [2010]. European Commission 2010.

Figiel Sz. [2011]: Zagadnienie efektywności w sektorze rolno-żywnościowym – ujęcie metodologiczne i analityczne. IERiGŻ – PIB, Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 546, Warszawa, ss. 19.

Kagan A. [2011]: Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych, za szczególnym uwzględnieniem spółek, w których prawa z udziałów wykonuje agencja na tle procesów restrukturyzacyjnych. Warszawa, ss. 74-75.

Overview of the CAP Health Check and the European Economic Recovery Plan. Modification of the RDPs. [2010]. European Commission. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/recovery-plan_en.pdf. [Data odczytu: maj 2011].

Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development. Agenda 21. [1992]. UNCED. [Tryb dostępu:] http://habitat.igc.org/agenda21/a21-14.htm. [Data odczytu: maj 2011].

Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa. [2011]. [Tryb dostępu:] www.eurostat.eu. [Data odczytu: maj 2011].

Rembisz W. [2007]: Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Wyd. Wizja Press&IT, Warszawa.

Rembisz W. [2010]: Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. Współczesna Ekonomia nr 4/2010 (16).

Ruttan V., Hayami Y. [1985]: Agricultural Development: An International Perspective. 2nd ed. Baltimore, Johns Hopkins Press.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.