Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Lilianna Jabłońska


Słowa kluczowe : import, eksport, kwiaty, rośliny doniczkowe, rośliny szkółkarskie
Abstrakt
Celem badań był polski eksport i import roślin ozdobnych, mające istotny wpływ na rozwój sektora kwiaciarskiego. Analizowano kierunek i dynamikę zmian w latach 2005-2015, saldo obrotów i strukturę asortymentową w ujęciu wartościowym i ilościowym. Badania wykazały stały wzrost obrotów, nieznacznie szybszy eksportu niż importu, ale przy wyższym absolutnym poziomie importu i ujemnym saldzie obrotów, pogarszającym się w ujęciu wartościowym, jak również wyższych cenach importowych. Polska jest rosnącym importerem netto kwiatów ciętych żywych, roślin doniczkowych i cebul kwiatowych, a staje się także, w wyniku spadku cen, importerem netto roślin szkółkarskich, będących podstawą polskiego eksportu. Polscy szkółkarze powinni przestawiać się na asortyment roślin o wyższej wartości i poprawiać ich jakość w celu podniesienia cen zbytu.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D., & Jabłońska, L. (2018). Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 176–182. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.16
Bibliografia

Bożyk, P. (2004). Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna (Foreign and International Economic Policy), PWE, Warszawa.

Grottel, M. (2016). Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym (Protectionism in Contemporary International Trade). International Business and Global Economy, 35(1), 69-80.

Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce (Economic Aspects of the Development of the Floriculture Sector in Poland). Wydawnictwo SGGW.

Jabłońska, L. (2014). Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI w. (Dutch Floriculture in the First Decade of XXI Century). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 34-43. (Crossref)

Jabłońska, L., Bońkowska, A., Olewnicki, D., Stefanowska, A. (2013). Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi (European Union’s Foreign Trade of Ornamental Plants). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 37-48. (Crossref)

Jabłońska, L., Olewnicki, D., Kowalczyk, A. (2012). Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009 (Polish Foreign Trade in Ornamental Plants in 1996-2009). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 25-35.

Jabłońska, L., Olewnicki, D., Kowalczyk, D. (2015). Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012 (Changes in Polish Foreign Trade of Ornamental Plants Over the Years 2005-2012). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 65-74.

Nacewska-Twardowska, A. (2014). Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolnospożywczymi z krajami pozaunijnymi (Changes in Polish Trade of Agri-food Products with Non-EU Countries). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 139-148. (Crossref)

Piekutowska, A. (2014). Handel zagraniczny jako źródło zwiększenia efektywności gospodarowania (Foreign Trade as a Source of Improving Performance). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180(2), 227-235.

Ślusarczyk, B. (2009). Konkurencyjność polskich wyrobów rolnospożywczych na rynkach krajów UE, a zwłaszcza na rynku niemieckim (Competitiveness of Polish Agri-Food Product in the EU with Special Focus on the German Market). Roczniki Naukowe SERiA, 11(3), 361-365.

Wieliczko, B. (2014). Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego UE w świetle wyników handlu zagranicznego wybranych państw (Competitiveness of the EU Agri-Food Sector in the Light of Foreign Trade Balance of Chosen Countries). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 99-104.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>