Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej

Main Article Content

Lilianna Jabłońska


Słowa kluczowe : rośliny ozdobne, produkcja, handel zagraniczny
Abstrakt
W pracy przedstawiono długookresową analizę zmian w produkcji i handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat, której celem było wskazanie wpływu integracji z Unią Europejską na rozwój produkcji kwiaciarskiej w Polsce. Badania wykazały, iż pomimo istnienia wysokich barier celnych, od 1990 roku systematycznie wzrastał import produktów kwiaciarskich do Polski, ale nie był on przeszkodą w ponownym rozwoju krajowej produkcji. Powierzchnia osłon z uprawami roślin ozdobnych wzrosła z 629 ha do 880 ha, szkółek ozdobnych z 550 ha do 4 400 ha i reprodukcji cebul kwiatowych z 500 do 1200 ha. Od dnia naszej integracji (w 2004 rok) nie odnotowano wzrostu importu, ale przeciwnie, jego spadek. Był to, podobnie jak wyhamowanie krajowej produkcji, wynik częściowego nasycenia się krajowego rynku. Analiza eksportu wykazała, iż Polska jest rosnącym eksporterem szkółkarskiego materiału ozdobnego i ten eksport należy wykorzystał dla rozwoju sektora. Nie należy natomiast spodziewał się wyrażanego wzrostu produkcji pod osłonami oraz produkcji cebul kwiatowych

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L. (2008). Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 207–216. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.32
Bibliografia

Cecot A., Czarnecki B. [1999]: Szkółkarstwo polskie w latach 1939-1999. [W:] Szkółkarstwo Polskie 1799-1999. J. Dolatowski (red.). Agencja Promocji Zieleni, Warszawa.

Filochowski W. [2003]: Próba analizy rynku roślin rabatowych i balkonowych ozdobnych z kwiatów w roku 2002 w rejonie Warszawy. Praca magisterska. SGGW.

Hetman J., Jabłońska L. [1997]: Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. [W:] Materiały I Międzynarodowego Seminarium Ogrodniczego „Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku”. AR Lublin, ss. 45-59.

Jabłońska L. [1995A]: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Jabłońska L. [1995B]: Rynek kwiaciarski w Polsce w latach 1988-1993. Postępy Nauk Rolniczych 5, ss. 89-101.

Jabłońska L. [1999]: Cut flower and pot plant market study. Ekspertyza dla Stichting Marktonderzoek Tuinbouw w Hadze. Maszynopis. IZMA, SGGW, Warszawa.

Jabłońska L. [2000]: Rynek materiału wyjściowego cebulowych roślin ozdobnych w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Roślin Cebulowych nr 11, ss. 5-14.

Jabłońska L. [2002A]: Analiza rynku kwiatów ciętych w Polsce. Ekspertyza dla BOSS Informacje Ekonomiczne Sp. z o.o. Maszynopis, Warszawa.

Jabłońska L. [2002B]: Próba oceny stanu produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2-3, ss. 85-91.

Jabłońska L. [2003]: Rynek kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w Polsce. BOSS Informacje Ekonomiczne. Warszawa.

Jabłońska L. [2004]: Polskie kwiaciarstwo w statystyce. Rośliny Ozdobne nr 3, ss. 17-18.

Jabłońska L. [2006]: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego kwiaciarstwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 510, cz. I, ss. 203-211.

Kubiak K. [1993]: Produkcja warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami. Maszynopis, COBRO, Warszawa.

Kubiak K., Marynowski R. [1997]: Produkcja, koszty i opłacalność roślin ozdobnych w Polsce. COBRO. Warszawa.

Łukaszewska A., Jabłońska L. [1991]: Ornamental Plant Production in Poland. Chronica Horticulturae t. 31, nr 3.

Mojsiej U. [2000]: Rentowność produkcji roślin ozdobnych pod osłonami. Praca doktorska, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu., Poznań.

Świetlik J. [1996]: Ochrona celna rynku produktów ogrodniczych w Unii Europejskiej i w Polsce. Owoce, Warzywa, Kwiaty nr 5, ss. 2-3.

Świetlik J. i inni [1997]: Niektóre problemy ogrodnictwa a integracja z Unią Europejską. Komunikaty, raporty, ekspertyzy nr 419. IERiGŻ, Warszawa.

Tarant S. [2007]: Marketing w produkcji roślin ozdobnych (na przykładzie powiatów ostrowskiego i kaliskiego). SERiA t. IX, z. 4, ss. 197-201.

Trębacz A. [1993]: Rynek ogrodniczy w Polsce. [W:] Materiały konferencji „Kwiaty, warzywa i owoce na giełdzie”. SITO-NOT, Poznań, ss. 3-4.

Wróblewska W. [2007]: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii. Praca doktorska. Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>