Wycena nieruchomości rolnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego

Main Article Content

Dorota Kozioł-Kaczorek


Słowa kluczowe : nieruchomość rolna, wycena, Analityczny Proces Sieciowy
Abstrakt
Rozważanym zagadnieniem jest wycena nieruchomości rolnych i związane z nią wybrane problemy. Opisane w pracy problemy to przede wszystkim ograniczony zbiór dostępnych informacji oraz konieczność uwzględnienia w procesie wyceny zarówno charakterystyk ilościowych jak i ilościowych. Mają charakter międzynarodowy i nie wynikają wyłącznie ze specyfiki polskiego rynku nieruchomości. Dowodem na to jest wspomniana w pracy wycena plantacji brzoskwiń w Hiszpanii. Celem pracy jest przedstawienie propozycji wielokryterialnej metody wyceny za pomocą Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP). Technika ta bowiem umożliwia uwzględnienie w procesie wyceny zarówno cech mierzalnych jak i niemierzalnych cech nieruchomości. ANP pozwala ponadto na uwzględnienie relacji zwrotnej i współzależności w procesie wyceny.

Article Details

Jak cytować
Kozioł-Kaczorek, D. (2014). Wycena nieruchomości rolnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 111–120. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.51
Bibliografia

Adamus W., Gręda A. [2005]: Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania operacyjne i decyzje nr 2, ss. 5–36.

Bryx M. 2006: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2006.

Bud-Gusaim J. 2000: Wycena gospodarstw rolniczych oraz ich zasobów majątkowych. SGGW, Warszawa.

Dydenko J. [2006]: Szacowanie nieruchomości. Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Kozioł-Kaczorek D., Parlińska A. [2009]: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Roczniki Naukowe SERIA, Tom XI, Zeszyt 2.

Kozioł-Kaczorek D., Parlińska M. [2011]: Zmienne decydujące o wartości rynkowej nieruchomości rolnej z zastosowaniem AHP. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 2, ss. 236-239.

Kozioł – Kaczorek D. [2013]: A combined multicriteria procedure for agriculture real estate valuation. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture, Vol. 13 (28), no. 4, ss. 87-93.

Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. [2009]: Ile jest warta nieruchomość. Poltex, Warszawa.

Saaty T.L. [2004] Fundamentals of the analytic network process. Dependence and feedback in decision making with a single network. Journal of Systems Science and Systems Engineering Vol. 13, No. 2. (Crossref)

Saaty T.L. [1980]: The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh.

SuperDecisions Software: www.superdecisions.com.

Trojanek M. [2010]: Methodic of estate valuation in Poland–actual status. Economics and sociology. 3.1, ss. 66-75 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora