Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : produkcja cukru, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zaszły w sektorze cukrowniczym w Polsce od 2001/2002 roku do 2010/2011 roku. W tym okresie produkcja cukru zmniejszyła się o4,9%, liczba zakładów z 76 do 18, dobowy przerób o 57,2%, a liczba zatrudnionych podczas kampaniio 79,2%. Jednocześnie długość kampanii wydłużyła się o 106,1%.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2013). Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 7–17. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.1
Bibliografia

Artyszak A. [2006]: Nadwyżka bezpośrednia produkcji buraka cukrowego a reforma rynku cukru. Roczniki Naukowe SERiA t. VIII, z. 1, ss. 7-9.

Artyszak A. [2007a]: Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce. Zeszyty. Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego t. XVII, ss. 167-172.

Artyszak A. [2007b]: Skutki pierwszego roku reformy rynku cukru dla polskich plantatorów. Roczniki Naukowe SERiA t. IX, z. 3, 7-9.

Artyszak A. [2008]: Efekty reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 3, 17-19.

Artyszak A. [2009]: Opłacalność produkcji buraka cukrowego w pierwszych trzech latach reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 1, 11-13.

Artyszak A. [2010]: Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. ZeszytNaukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego t. 10 (XXV), z. 1, ss. 5-12.

Artyszak A. [2012]: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 1: ss. 16-19.

Artyszak A., Kucińska K [2008]: Zmiany w produkcji cukru i buraka cukrowego w Polsce i w Unii Europejskiej spowodowane reformą rynku cukru. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 68, ss. 91-103.

Budzyńska A. [2011]: Wpływ procesów globalizacyjnych na rynek cukru w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, ss. 81-92.

CEFS Sugar Statistics 2011. [2011]. CEFS, Bruksela, ss. 27.

Chudoba Ł. [2005]: Przemysł cukrowniczy. Informacja dla producentów cukru. Polska wieś w Europie - Przemysł cukrowniczy. Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa, ss. 16.

Deppermann A., Grethe H., Offermann F. [2010]: Farm level effects of EU policy liberalization: simulations based on an EU-wide Agricultural Sector Model and a Supply Model of the German Agricultural Sector. The 114th EAAE Seminar ‘Structural Change in Agriculture’, 15-16.04.2010, Berlin, ss. 22.

Grethe H., Nolte S., Banse M. [2008]: Modeling the effects of EU sugar market liberalization on area allocation, production and trade. The 107th EAAE Seminar ‘Modeling of Agricultural and Rural Development Policies’. 29.01- 01.02.2008, Sevilla, ss. 11.

Klimczuk B. [2007]: Skutki reformy rynku cukru w Europie. [W:] Alternatywne wykorzystanie buraka cukrowego w świetle reformy rynku cukru. A. Artyszak i Z. i Wyszyński Z. (red.). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, ss. 5-10.

Nolte S., Buysse J., Huylenbroeck van G. [2012]: Modelling the effects of an abolition of the EU sugar quota on internal prices, production and imports. European Review of Agricultural Economics nr 39 (1), ss. 75-94. (Crossref)

Nolte S., Grethe H. [2010]: Developments in the EU and world sugar markets in 2009. Zuckerindustrie nr 135 (1), ss. 29-36. (Crossref)

Pacheco J. [2012]: The CAP and the long-term sustainability of the sugar beet sector in the EU. Abstracts of Papers, 73rd IIRB Congress, 14-15.02.2012, Bruksela, ss. 1-2.

Pörksen N. [2012]: Sustainability – an integrated part of the beet sugar industry from customer to grower. Abstracts of Papers 73rd IIRB Congress, 14-15.02.2012, Bruksela, ss. 3-4.

Reinbergr O. [2011]: Aktuální stav cukrovarnického a lihovarnického prumyslu v poreformním období. Listy Cukrovarnické a Reparské nr 127, 5/6, ss. 159-164.

Renwick A., Revoredo-Giha C., Philippidis G., Bourne M., Reader M., Lang B. [2012]: Sugar and spice and all things nice? Assessing the impact of the 2006 EU sugar regime reforms. 86th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, 16-18.04 2012. University of Warwick, ss. 134706.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009. [2008]. Dz. Urz. WE L 149 z dnia 7.06.2008, ss. 61-62.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2006a].Dz. Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006), ss. 1-30.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. [2006b]. Dz. Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006 r., ss. 32-40.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. [2006c]. Dz. Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006, ss. 42-50.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2007a]. Dz. Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007, ss. 1-7.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. [2007b]. Dz. Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007, ss. 8-12.

Rynek cukru 2011 nr 38. [2011]. IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa, ss. 28.

Schwarz G., Witzke von H., Noleppa S. [2009]: Determinants of international agricultural market prices and the European Union: the roles of energy prices and biofuel production. The International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC), Symposium ‘Confronting food price inflation: implications for agricultural trade and policies’, 22-23.06.2009. Seattle, ss. 30.

Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Przyczyny i skutki zmian w reformie unijnego rynku cukru. Pokampanijna konferencja STC. [2008]. Związek Producentów Cukru, Warszawa 22.02.2008, ss. 32.

Zatrudnialność w przemyśle cukrowniczym. [2010]. European Social Observatory, ss. 183.

Zbiorcze dane cukrownictwa polskiego w latach 1994-2011. [2012]. Stowarzyszenie Techników Cukrowników. [Tryb dostępu:] http:www.stc.pl/cukrownictwo2.php?d=3 [Data odczytu: październik 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.