Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Łukasz Kryszak


Słowa kluczowe : WPR UE, dochód gospodarstwa rolnego, baza danych FADN, dochody gospodarstw domowych
Abstrakt
Wsparcie finansowe rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce wzrasta i dodatkowo zasilana jest przez płatności krajowe. Powinno to przyspieszyć konwergencję dochodów gospodarstw polskich w relacji do średniej unijnej. Celem artykułu było zbadanie dochodowości polskich gospodarstw rolnych na tle krajów UE-15 mierzonej wielkościami dostępnymi w bazie FADN. Dochodowość ta jest niższa w porównaniu do krajów UE, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Uzależniona jest ona nie tylko od dopłat unijnych, ale także od ogólnej koniunktury gospodarczej oraz struktur wytwórczych polskiego rolnictwa. Dochody ludności rolniczej w Polsce pozostają niższe w porównaniu do przeciętnej ogólnokrajowej. Charakteryzują się też większą zmiennością, zależną m.in. od cen surowców rolnych i relacji popytowo- podażowych. Wzmacnianie rodzinnego modelu rolnictwa, realizującego też funkcje społeczne i ekologiczne, wymaga utrzymania mechanizmów pomocowych.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kryszak, Łukasz. (2015). Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 21–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.2
Bibliografia

Baza danych FADN [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/rica//database/database_en.cfm [Data odczytu: październik 2014].

Chmielewski A. [2008]: Rachunkowość w rolnictwie- wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, Warszawa, ss.208

Czyżewski A., Kryszak Ł., Mucha K. [2015] Poziom i dynamika dochodów rolniczych w Polsce na tle krajów UE-15 w świetle danych FADN 2007-2013 w: Czyżewski A., Poczta Wajda A. (red.), Doświadczenia

i przyszłość WPR w nowej perspektywie 2014-2020. Wydawnictwo KPSW Bydgoszcz 2015.

Czyżewski A. (red.) [2007]: Uniwersalia polityki rolnej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wydawnictwo AE, Poznań, ss.16.

Field of survey [2014]. Komisja Europejska. Rolnictwo i Rozwój Wsi FADN [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology_en.cfm [Data odczytu: październik 2014].

Goraj L. [2000]: Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN). Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.

Goraj L., Mańko S.[2004]: Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych, w: Goraj. L., Mańsko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss.22.

Sample selection [2014]. Komisja Europejska. Rolnictwo i Rozwój Wsi FADN [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology2_en.cfm [Data odczytu: październik 2014].

Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych [2007-2013]:Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty