Zróżnicowanie czynników produkcji w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w regionach FADN w Polsce w latach 2006-2017 na tle UE13

Main Article Content

Piotr Bórawski
Beata Kalinowska
Zdzisław Kochanowicz


Słowa kluczowe : czynniki produkcji, mleko, kraje UE
Abstrakt
W pracy analizie poddano nakłady pracy ogółem, powierzchnię użytków rolnych i wartość majątku trwałego w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego i prowadzących rachunkowość rolną FADN. Ponadto przedstawiono zmiany badanych cech dla gospodarstw w regionach FADN UE13. Z badań wynika, że powierzchnia UR w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN i zajmujących się chowem bydła mlecznego uległa zwiększeniu w badanym okresie. Podobne tendencje wzrostowe zaobserwowano w przypadku wartości majątku trwałego. Z badań wynika, że najwyższą wartość majątku trwałego odnotowano w 2014 roku w regionie FADN Pomorze i Mazury spośród czterech regionów Polski i była na poziomie 295,4 tys. EUR na gospodarstwo rolne specjalizujące się w chowie bydła mlecznego. Z kolei najniższy poziom wartości aktywów trwałych 46,3 tys. EUR wystąpił w 2006 roku w regionie FADN Małopolska i Pogórze.

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P., Kalinowska, B., & Kochanowicz, Z. (2019). Zróżnicowanie czynników produkcji w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w regionach FADN w Polsce w latach 2006-2017 na tle UE13. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(3), 5–15. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.3.41
Bibliografia

Bórawski, P. (2013). Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych (Factors differentiating effectiveness of farms receiving income from alternative and complementary activities). Rozprawy i monografie 185. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

Czaja, S., Becla, A. (2007). Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania (Ecological basis of management processes). Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2015). Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN (Income situation of agricultural holdings in EU-15 member states and Poland in the years 2007-2013 in the light of the FADN statistics). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 21-32.

EU dairy farms report based on 2016 FADN data, 2018. European Union.

Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2017). Polski FADN. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa. rolne uczestniczące w polskim FADN w 2016 roku (Polish FADN. Standard results obtained by farms. farms participating in the Polish FADN in 2016). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Gołębiewska, B. (2010). Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem (The directions of investment in the farms depend on the strength of their markets relations). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (4), 6-68.

Grzelak, A. (2015). Determinanty zasobowe procesów reproducji majatku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) (Resource determinants of reproduction rpocesses of assets of farms engaged In agricultural accountancy (FADN). Roczniki Naukowe SERiA 17(2), 69-74.

GUS (CSO). 2018. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of agriculture). Warszawa: GUS.

Kołodziejczak, M., (2014). Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012 (Efficiency of Production Factors in Agriculture of Poland and Germany in 2004-2012). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(2), 70-79.

Parzonko A. (2013). Regionalne zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce-uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne (Regional differences in milk production-natural and economic determinants). Roczniki Naukowe SERiA 15(2), 265-270.

Sass, R. (2009). Wpływ wielkości stada i mleczności krów na koszty produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne (Influence of the size of the herd of cows on the production costs at farms keeping dairy cattle). Rocz. Ekon. KPSW 2, 218-230.

Sass, R. (2015). Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych w zależności od zmian powierzchni użytków rolnych – ocena w latach 1996-2011 (Economic efficiency of farms depending on area of agricultural land changes - assessment in the years 1996-2011). Roczniki Naukowe SERiA 17(5), 238-245.

Skarżyńska, A. 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność (The scale of agricultural production activities and their profitability). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 98(1), 10-19.

Wysokiński, M., Klepacki, B. (2013). Poziom i parytet dochodów gospodarstw mlecznych o różnym stopniu koncentracji produkcji (The level and parity of dairy farms incomes in dependence on different scale of production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 63-70.

Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian (Organisation and the economics of milk production in Poland, trends and the past and future). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 99(1), 43-57.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora