Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody

Main Article Content

Piotr Bórawski


Słowa kluczowe : wykształcenie rolników, sytuacja ekonomiczna, powierzchnia gospodarstw
Abstrakt
W pracy badano wykształcenie właścicieli gospodarstw posiadających alternatywne źródła dochodów. Gospodarstwa prowadzone przez rolników z wykształceniem wyższym były najbardziej efektywne. Ponadto w gospodarstwach tych odnotowano największą powierzchnię użytków rolnych. Badania przeprowadzono w 39 gospodarstwach zajmujących się chowem strusi, danieli i kóz z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Najniższą efektywność ekonomiczną osiągnęły gospodarstwa prowadzone przez rolników posiadających wykształcenie podstawowe. Badania dotyczyły sytuacji ekonomicznej gospodarstw w roku 2008.

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P. (2010). Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 5–11. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.2.14
Bibliografia

Będzik B. [2008]: Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 7(4), ss. 27-34.

Bórawski P. [2009]: Efektywność gospodarstw rolnych zajmujących się chowem strusi i danieli. [W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne. M. Juchniewicz (red.). Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 235-239.

Bórawski P., Grygoryev S.N. [2009]: Ziemia i kierunek produkcji jako czynniki różnicujące efektywność gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 8 (XXIII), ss. 17-23. (Crossref)

Klepacki B., Gołębiewska B. [2004]: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. [W:] Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych. M.G. Woźniak (red.). Wyd. Mittel, Rzeszów, ss. 457-465.

Kołoszko-Chomentowska Z. [2009]: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. Acta Scientiarum Poloniorum Oeconomia nr 7(4), ss. 87-95.

Monteils M. [2002]: Education and Economic Growth: Endogenous Growth Theory Test. The French Case. Historical Social Research t. 27, nr 4, ss. 93-107.

Nowak A. [2009]: Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 8(3), ss. 107-116.

Olaniyan D.A., Okemakinde T. [2008]: Human Capital Theory: Implications for Educational Development. European Journal of Scientific Research t. 24, nr 2, ss. 157-162.

Ricardo D. [1957]: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa, ss. 8-9.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów wiejskich 2009. [2009]. GUS, Warszawa.

Stankiewicz W. [2000]: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa, ss. 108.

Struktura wykształcenia. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.poland.gov.pl/Struktura,wyksztalcenia,45.html. [Data odczytu: maj 2010].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora