Czynniki kształtujące produkcję mleka w Polsce na tle UE

Main Article Content

Piotr Bórawski
Krzysztof Zalewski


Słowa kluczowe : podaż, mleko, kraje UE
Abstrakt
W pracy analizie poddano produkcję mleka w Polsce oraz czynniki ją determinujące na tle UE. Z analiz wynika, że produkcja mleka w Polsce po akcesji do UE wzrosła. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w zmianach, jakie zaszły na rynku mleka i związane były z integracją europejską, systemem kwotowania i dostosowaniu do standardów unijnych w zakresie dobrostanu zwierząt. W analizie wyników badań wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. W pracy przeprowadzono analizę statystyczną, z której wynika, że głównym czynnikiem decydującym o produkcji mleka w Polsce jest kurs euro-złoty.

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P., & Zalewski, K. (2018). Czynniki kształtujące produkcję mleka w Polsce na tle UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 36–48. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.64
Bibliografia

Baer-Nawrocka, A., Grochowska, R., Kiryluk-Dryjska, E., Seremak-Bulge, J., Szajner, P. (2012). Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych (The global milk market and its impact on Polish dairy industry after the abolition of milk quotas), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 113-114.

Bórawski, P. (2016). Recenzja książki Andrzeja Czyżewskiego i Marty Guth: Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski (Review of the book by Andrzej Czyżewski and Marta Guth: Diversification of milk production in macro-regions of the European Union with the distinction of Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4(349), 162-167.

Bórawski, P. (2015). Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego (Tendencies in international trade of the Polish dairy sector). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15(1), 7-20.

Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski (Diversification of milk production in macro-regions of the European Union with the distinction of Poland). PWN, Warszawa.

Czyżewski, B., Śmigla, M. (2012). Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce (Institutional conditions for development of dairy farms in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 3(25), 81-99.

Eurostat (2017). Production and utylization of milk on the farm – annual data. Pobrano z: www.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database.

FAO Food Index Price. Pobrano 24.08.2018 z: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.

Hałka, A., Leszczyńska, A. (2011). Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – szacunki obciążenia dla Polski. (The strengths and weaknesses of the consumer price index: estimates of the measurement bias for Poland). Gospodarka Narodowa 9/241, 51-75. (Crossref)

Huettel, S., Jongeneel, R. (2011). How has the EU milk quota affected patterns of herd-size change?, European Review of Agricultural Economics 38, 497-527. (Crossref)

Kasztelan P., (2010). Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji (Development of dairy farms under the condition of milk quota). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97(1), 43-52.

Olszewska, M. (2015). Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów UE (Milk production In Poland In relation to the world and European Union). Wiadomości Zootechniczne 53(3), 150-157.

Parzonko, A. (2013). Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku (Competitiveness of Polish dairy farms in the European arena against changes in EU agricultural policy after 2014). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 28(3), 192-202.

Parzonko, A. (2013b). Regionalna zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce-uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne (Regional differences in milk production in Poland-natural and economic determinants). Roczniki Naukowe SERiA 15(2), 265-270.

Parzonko, A. (2016). Polscy producenci mleka na tle Europy (Polish milk producers against the background of Europe). Top Agrar Polska 7, 4-9.

Pietrzak, M., Szajner, P. (2006). Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 93(1), 92-101.

Produkcja mleka i pogłowie krów w Unii Europejskiej (Milk production and cow population in the European Union). Pobrano 24.08.2018 z: http://nowypn.pl/index.php/aktualności/12508-produkcja-mleka.

Rembeza, J., Seremak-Bulge, J. (2009). Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, Program Wieloletni 2005-2009 (The evolution of basic agricultural markets and its impact on the transmission of prices in the years 1990-2008, Multiannual Program 2005-2009), nr 131, Warszawa IERiGŻ-PIB.

Rynek mleka stan i perspektywy (2016). (Milk market. State and perspectives). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Rynek mleka stan i perspektywy (2017). (Milk market. State and perspectives). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1996). Ekonomia (Economics), PWN, Warszawa

Seremak-Bulge, J. (2015). Rynek mleka stan i perspektywy (Development of milk market state and perspectives). Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Seremak-Bulge, J., Szajner, P., Świetlik, K., Hryszko, K., Rembeza, J., Pieniążek, K. (2005). Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005 (Development of the dairy market and changes in its functioning in the years 1990-2005). Program Wieloletni 2005-2009, nr 2, Warszawa IERiGŻ-PIB.

Seremak-Bulge, J., Bodył, M. (2014). Spożycie mleka w Polsce na tle innych krajów (Consumption of milk in Poland compared to other countries). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, 146-158.

Sobczyk, M., (2005). Statystyka (Statistics). PWN, Warszawa.

Stańko, S., Mikuła A., (2018). Tendencje na rynku mleka na świecie i w Polsce w latach 2000-2016 (Tendencies in the Word milk market and in Poland in the years 2000-2016), Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 18(1), 235-247. (Crossref)

Szajner, P. (2017a). Transmisja cen na rynku mleka w Polsce w latach 2004-2017 (Price transmission on milk market in Poland between 2004 and 2017). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4(353), 3-23. (Crossref)

Szajner, P. (2017b). Wahania koniunkturalne na światowym i polskim rynku odtłuszczonego mleka w proszku w latach 2004-2016 (Cyclical Changes of Situation on the World and Domestic Markets of Skimmed Milk Powder In the years 2004-2016), Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 17(1), 206-215. (Crossref)

Urban, R. (2004). Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003 (Transformation of the food industry in 1988-2003). Studia i Monografia nr 121, Warszawa IERiGŻ.

Wasilewski, Z. (2009). Stan obecny i kierunki gospodarowania na użytkach zielonych zgodne z wymogami wspólnej polityki rolnej (Present status and directions of grassland and management according to the requirements of the Common Agricultural Policy). Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie 9(2), 169-184.

Wilkin, J. (2009). Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej (The political economics of the Common Agricultural Policy reform), Gospodarka Narodowa 1-2(209-210), 1-25. (Crossref)

www.credit-agricole.pl. Pobrano 23.08.2018.

Ziętara, W. (2010). Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka w Polsce (State of the art and trends in development of dairy farms in Poland). Roczniki Naukowe SERiA 12(3), 432-437.

Ziętara, W. (2007). Ekonomiczne i organizacyjne problem produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej (Economic and organization problems dairy production with high milk yield). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 93, 27-36.

Zimmermann, A., Heckelei, T. (2012). Structural change of European dairy farms-a case regional analysis. Journal of Agricultural Economics 63(3), 576-603. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora