Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego

Main Article Content

Piotr Bórawski


Słowa kluczowe : mleko, produkty mleczne, eksport, import, saldo
Abstrakt
W pracy analizie poddano handel zagraniczny mlekiem i produktami mleczarskimi. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało korzystny wpływ na handel mlekiem i artykułami mleczarskimi z powodu otwarcia rynków oraz eliminacji barier w handlu zagranicznym miedzy krajami członkowskimi. Wartość eksportu serów i twarogów wzrosła od 27,2 mln EUR w 2005 roku do 691,8 mln EUR w roku 2013. Podobne tendencje wzrostowe zaobserwowano w przypadku mleka i serwatki w proszku, mleka płynnego i śmietany, jogurtu i napojów mlecznych, masła i tłuszczów mlecznych oraz lodów. Wskazano główne kraje, do których Polska eksportuje mleko i przetwory mleczne oraz importerów. W analizie danych posłużono się metodami opisowymi i graficznymi. Materiał źródłowy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W celu analizy czynników kształtujących saldo bilansu handlowego artykułami mleczarskimi posłużono się modelem regresji wielorakiej. Za zmienne objaśniające przyjęto: X1 (kurs euro), X2 (ceny płacone rolnikom za mleko w Polsce), X3 (ceny płacone rolnikom za mleko w UE), X4 (indeks światowych cen żywności FAO-produkty mleczarskie) oraz X5 (produkcja sprzedana przemysłu spożywczego). Natomiast zmienne objaśniane tworzyły kolejno salda obrotów handlowych: Y1 (saldo handlu zagranicznego artykułów mleczarskich), Y2 (saldo handlu zagranicznego serów i twarogów), Y3 (saldo handlu zagranicznego mleka i serwatki w proszku), Y4 (saldo handlu zagranicznego mleka płynnego i śmietany) oraz Y5 (saldo handlu zagranicznego jogurtami i napojami mlecznymi). Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że do grupy czynników kształtujących saldo eksportu artykułami mleczarskimi zaliczyć należy kurs euro oraz ceny płacone rolnikom za mleko w UE.

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P. (2015). Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 7–20. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.1
Bibliografia

Bórawski P. [2013]: Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych. Rozprawy i Monografie 185, Wyd. UWM w Olsztynie.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. IERiGŻ-PIB Warszawa 2013.

Kacperska E. [2012]: Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12(27), s. 55-65.

Kundera J. (red.) [2004]: Słownik historii myśli ekonomicznej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kraciuk J. [2014]: Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica 299(70), s. 119-128.

Kraciuk J. [2008]: Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW

w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego t 5 (20), s. 33-41.

Krzemiński M. [2012]: Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15

w latach 2005-2011 Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 12(27),

z. 4, s. 87-96.

Landreteh H., Colander D. C. [2005]: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Parzonko A. [2009]: Stan i kierunki zmian w produkcji mleka na świecie. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T.96, s. 16-26.

Pawlak K. [2014]: Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 14(29), z. 2,

s. 170-184.

Pietrzak M., Szajner P. [2006]: Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, z. 1, s. 92-101.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014.

Rynek mleka 2013. IERiGŻ-PIB Warszawa.

Rynek mleka 2014. IERiGŻ-PIB Warszawa.

Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 1996. Ekonomia, PWN, Warszawa.

Seremak-Bulge J., Bodył M. [2014]: Spożycie mleka w Polsce na tle innych krajów. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, s. 146-158.

Soczewka I., Ginter A. [2013]: Handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(28), s. 225-234.

Sobczyk, M. [2005]: Statystyka. PWN, Warszawa.

Stankiewicz W. [2007]: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stańko S. [2008]: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94,

z. 2, s. 65-79.

Stefański R. [2006]: Wpływ kursy walutowego na dynamikę polskiej wymiany towarowej z głównymi partnerami handlowymi. Ekonomia i Prawo 12, s. 381-398.

Szajner P. [2012]: Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biuletyn Informacyjny 4.

Szczepanik I. [2014]: Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym

i międzynarodowym-wybrane elementy. Roczniki Naukowe Seria T. XVI, z. 4, s. 281-287.

Tereszczuk M. [2012]: Wpływ instrumentów handlu zagranicznego na wymianę handlową produktami mięsnymi w okresie integrowania Polski z Unią Europejską. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 8(57), s. 462-470.

Żelazowska-Przewłoka A. [2012]: Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 12(27), z. 2, s. 160-167.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora