Ziemia i kierunek produkcji jako czynniki różnicujące efektywność gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów

Main Article Content

Piotr Bórawski
Sergiy Grygoryev


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, ziemia, alternatywne dochody
Abstrakt
W pracy badano zróżnicowanie działalności gospodarstw w zależności od kierunku produkcji i ziemi. Do badań zakwalifikowano gospodarstwa z województwa warmińsko mazurskiego,których właściciele pozyskiwali alternatywne źródła dochodów prowadząc chów strusi lub danieli. Szczególną uwagę zwrócono na powierzchnię gospodarstw oraz wyniki ekonomiczne. Dokonano również oceny wskaźników korelacji zmiennych opisujących gospodarstwa zajmujące się chowem strusi i danieli. W gospodarstwach chowających strusie powierzchnia użytków rolnych była skorelowana z dopłatami bezpośrednimi. W gospodarstwach chowających daniele powierzchnia użytków rolnych była skorelowana z dopłatami bezpośrednimi, przychodami i rozchodami

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P., & Grygoryev, S. (2009). Ziemia i kierunek produkcji jako czynniki różnicujące efektywność gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 17–23. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.29
Bibliografia

Biernat-Jarka A. [2008]: Ocena zmian płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4 (XIX), ss. 36-41. (Crossref)

Bórawski P. [2009]: Efektywność gospodarstw rolnych zajmujących się chowem strusi i danieli. [W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw  ujęcie mezoekonomiczne. Juchniewicz M. (red.). Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 235-239.

Dunn J.W., Moore L., Hyde J. [2009]: Rural enterpreneurship, value-added agriculture and rural policy. Збірник Наукових Праць Таврійського Державного Агротехнологічного Університету (Економічні Науки) 3, ss. 176-180.

Gołębiewska B., Klepacki B. [2000]: Czynniki kształtujące dochód rolniczy w gospodarstwach o zróżnicowanym poziomie towarowości. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 88, z. 2, ss. 59-68.

Grygoryev S.N. [2009]: The context of extension in sustainable agricultural development. Збірник Наукових Праць Таврійського Державного Агротехнологічного Університету (Економічні Науки) 3, ss. 83-90.

Gudowski J. [2007]: Rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego. [W:] Ekonomia rozwoju. Piasecki R. (red.). PWE, Warszawa, ss. 144-162.

Kołoszko-Chomentowska Z. [2007]: Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. I, ss. 241-243.

Ksenofont [1996]: Wybór pism. Biblioteka Narodowa, sem. III, nr. 39, Warszawa.

Nasiłowski M. [1998]: Historia myśli ekonomicznej. Key Text, Warszawa.

Wiatrak A.P. [1998]: Czynniki zróżnicowania dochodów rolniczych gospodarstw rodzinnych. [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. A.P. Wiatrak (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 205-218.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora