Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE

Main Article Content

Piotr Bórawski
Magdalena Kowalska


Słowa kluczowe : produkcja, konsumpcja, mleko, kraje UE, Polska
Abstrakt
W pracy analizie poddano produkcję, pogłowie oraz konsumpcję mleka w Polsce na tle krajów UE. Po integracji Polski w UE produkcja uległa zwiększeniu podczas gdy pogłowie zmniejszyło się. Było to wynikiem koncentracji chowu krów mlecznych oraz wypadaniu z rynku gospodarstw o małej skali produkcji mleka. W analizie wyników badań wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Ponadto opracowano prognozę, z której wynika, że produkcja mleka i wydajność mleczna krów będą rosły, a obsada krów będzie malała. Badania dowodzą również wzrostu bilansowej konsumpcji mleka z 195 litrów na osobę w roku 2000 do 219 litrów w roku 2016.

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P., & Kowalska, M. (2017). Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 17–28. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.49
Bibliografia

Baer-Nawrocka, A., Grochowska, R., Kiryluk-Dryjska, E, Seremak-Bulge, J., Szajner, P. (2012). Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Gornowicz, M. (2003). Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej, UWM, Olsztyn.

Litwińczuk, Z., Grodzik, H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora, Przegląd Hodowlany, 6, 1-5.

Olszewska, M. (2015). Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów Unii Europejskiej, Wiadomości Zootechniczne, 53(3), 150-157.

Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, SGGW, Warszawa.

Parzonko, A. (2014). Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 218-233.

Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2014). Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Wieś i Rolnictwo, 3(164), 175-188.

PSR - Powszechny Spis Rolny 2010 GUS.

Rusielik, R., Świtłyk, M. (2012). Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 99(1), 88-99.

Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014.

Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016.

Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016.

Seremak-Bulge, J. (2015). Rynek mleka stan i perspektywy, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Seremak-Bulge, J., Bodył, M. (2014).Spożycie mleka w Polsce na tle innych krajów, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Szajner, P. (2015).Relacje cenowe na polskim rynku mleka po akcesji do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna 402, 359-367. (Crossref)

Świetlik, K. (2015). Rynek mleka stan i perspektywy, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.

TradeMilk: Światowa Produkcja Mleka i Produktów Mleczarskich - Podsumowanie danych 2015/2016 rok.

Weldesenbet, T. (2013). Asymetric price transmission in the Slovak liquid milk market. Agric. ECON-Czech, 59(11), 512-524. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora