Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej

Main Article Content

Piotr Kułyk
Piotr Dubicki


Słowa kluczowe : świadomość ekologiczna, żywność ekologiczna, zachowania konsumentów
Abstrakt
Poznanie zmieniających się potrzeb konsumentów jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie zachowań konsumentów na lokalnym rynku produktów ekologicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rynkiem żywności ekologicznej. Zdefiniowano i scharakteryzowano pojęcie produktu ekologicznego, omówiono kontrolę i certyfikację produkcji ekologicznej oraz czynniki wpływające na jakość żywności i popyt na produkty ekologiczne. Przeprowadzono badanie ankietowe na rynku lokalnym mające na celu scharakteryzowanie uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i analizy danych statystycznych można zauważyć, że współczesny konsument jest świadomy tego co kupuje. Jakość i skład produktu to najważniejsze czynniki, które wpływają na podejmowane przez nich decyzję. Konsumenci coraz częściej rezygnują z konsumpcji żywności tradycyjnej na korzyść produktów ekologicznych.

Article Details

Jak cytować
Kułyk, P., & Dubicki, P. (2019). Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 79–87. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.7
Bibliografia

Hellmann, E. (2014) Żywność ekologiczna. Skrypt do ćwiczeń (Eco food. An exercise script). Wyd. SSGW, Warszawa.

Iurkova, M., Jędrzejczak, M., Stępień, N., Świstak, P., Musiałowska, P. (2017). Ekologiczność produktu jako ważny element jego jakości (Ecological nature of the product as an important element of its quality). Systemu Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(1), 148-157

Kijowski, S., Sikora, T. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności (Food quality and safety management). WNT, Warszawa.

Miśniakiewicz, M., Suwała G. (2010). Żywność ekologiczna w świadomości Polaków (Organic food in the minds of Poles). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 705, 57-75.

Niedzielski, J. (2018). Uwarunkowania rozwoju żywności ekologicznej (Conditions for the development of organic food). Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 279-283.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej (Commission regulation (EU) No 271/2010 of 24 March 2010 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards the organic production logo of the European Union). Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=celex%3A32010R0271.

Wilk, I. (2010). Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego (A consumer in the concept of ecological marketing). ZN US Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 16, 59-68.

Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności – wyniki badań bezpośrednich (Factors motivating consumers to buy organic food - results of direct research). ZN US Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 16, 391-400.

Żakowska-Biemas S., (2011). Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju żywności ekologicznej (Barriers to the purchase of organic food in the context of organic food development). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(4), 216-220.

Jak rozpoznać żywność ekologiczną? (How to recognize organic food?). Pobrano 20 maja 2018 r. z: http://ekoexpo.pl/pl/zywnosc_ekologiczna.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>