Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Main Article Content

Piotr Kułyk
Anna Gąsiorek-Kowalewicz


Słowa kluczowe : zielona gospodarka, Grupa Wyszehradzka, wskaźniki pomiaru, elementy zielonej gospodarki
Abstrakt
Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, a w szczególności relacje między aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi czy politycznymi stały się punktem wyjścia do rozważań nad ścieżką rozwoju społeczno-gospodarczego. Za jedno z nowych podejść, uznać można koncepcję - green economy. Wzrost znaczenia tego podejścia upatruje się w rosnących ograniczeniach utrzymania długofalowego wzrostu w tradycyjnym podejściu zgodnie z modelem Solowa i występowania okresowo znacznych odchyleń uzyskiwanych wyników rocznych od stanu równowagi. Odnosząc się do tego problemu za cel artykułu przyjęto wskazanie uwarunkowań rozwoju zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W celu identyfikacji oraz określenia oddziaływania poszczególnych czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych na rozwój sektora zielonej gospodarki zastosowano regresję panelową. Zakres czasowy obejmuje lata 2004-2016. Ze względu na brak uniwersalnej metody oceny stopnia rozwoju tej koncepcji, przeprowadzone badanie może być uznane za jedną z propozycji w ramach przedmiotu literatury. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą służyć do interpretacji uwarunkowań rozwoju zielonej gospodarki.

Article Details

Jak cytować
Kułyk, P., & Gąsiorek-Kowalewicz, A. (2018). Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 193–206. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.47
Bibliografia

Bailey, I., Caprotti, F. (2014). The green economy: functional domains and theoretical directions of enquiry. Environment and Planning A, 46(8), 1797-1813. (Crossref)

Baltagi, S. (2003). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, LTD, England, 65-71.

Damon, M., Sterner, T. (2012). Policy instruments for sustainable development at Rio+20. The Journal of Environment & Development, 21, 143-151. (Crossref)

Dańska-Borsiak, B. (2009). Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych (Dynamic panel data models in microeconomic and macroeconomic research). Przegląd Statystyczny, VI (2), 25–41.

Emerson, J.W., Hsu, A., Levy, M.A., De Sherbinin, A., Mara, V., Esty, D.C. & Jaiteh, M. (2012). Environmental

performance index and pilot trend environmental performance index. Yale Center for Environmental Law and Policy, New Haven.

Environmental Indicator Report (2012). Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe 2012, EEA, Kopenhaga.

Frérot, A. (2011). Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki (The European Union and the challenge of creating a green economy). Kwestie Europejskie, 206, 32-43.

Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolnych (Determinants of Profit in Agricultural Enterprises). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 34-41.

Fura, B. (2015). Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD (Realization of green groth concept in OECD countries). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40(2) 57–67. (Crossref)

Georgeson, L., Maslin, M. (2014). First goal of UN sustainability targets should be to not conflict with each other The Conversation. Pobrano z: www.theconversation.com/first-goal-of-un-sustainability-targets-should-be-to-not-conflict-with-each-other-32577.

Green Growth Knowledge Platform (GGKP) (2016). Measuring Inclusive Green Growth at the country level. Seoul, Paris, Nairobi and Washington DC: Global Green Growth Institute, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations Environment Programme and World Bank.

Griliches, Z., Intriligator, M.D. (2007). Handbook of econometrics. V2. Elsevier North Holland, Spain.

Hamdouch, A., Depret, M.H. (2010). Policy Integration Strategy of the ‘Green Economy’: Foundations and Implementation Patterns. Journal of Environmental Planning and Management, 53(4), 473–490. (Crossref)

Henzelmann, T., Schaible, S., Stoever, M., Meditz, H. (2011). Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści (The genesis and promise of the green business revolution). W: R. Berger (red.), Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. (Crossref)

Jänicke, M. (2011). Green Growth: From a Growing Eco-industry to a Sustainable Economy, Freie Universität Berlin. (Crossref)

Kryk, B. (2014). Czas na zielone kołnierzyki (Time for the green collar workers). Ekonomia i Środowisko, 3(50), 10-20.

Kufel, T. (2007). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL (Using Gretl for Principles of Econometrics), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lehr, U., Lutz, Ch., Edler, D. (2012). Green jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany. Energy Policy, 47, 358-364. (Crossref)

Lorek, S., Spangenberg, J. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy – beyond green growth and green economies. Journal of Cleaner Production, 63, 33-44. (Crossref)

Maddala, S. (2007). Ekonometria (Econometrics), PWN, Warszawa.

Martinelli, A., Midttun, A. (2012). Introduction: towards green growth and multilevel governance. Energy Policy 48, 1-4. (Crossref)

McGlade, J., Werner, B., Young, M., Matlock, M., Jefferies, D., Sonneman, G., Gee, D. (2012). Measuring water use in a green economy, A report of the Working Group on water Efficiency to the International Resource Panel. UNEP.

Ocampo, J. A. (2011). The transition to a green economy: benefits, challenges and risks from a sustainable development perspective: summary of background papers, Report to Second Preparatory Meeting for United Nations Conference on Sustainable Development, Division for Sustainable Development UN-DESA, UNEP, UN Conference on Trade and Development.

Pearce, D., Markandya, A., Babrbier, E.(1989). Blueprint for a Green Economy, Report for the Government of the United Kongdom.

Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju (The impact of social and economic trends in the implementation of sustainable development). W: Poskrobko B. (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.

Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej (Green economy - the theoretical basis of the concept and measurement of its implementation in the European Union). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Samans, R. (2013). Green growth and the post-2015 development agenda: an issue paper for the United Nations high-level panel of eminent persons Global Green Growth Institute, Seoul.

Schmalensee, R. (2012). From “green growth” to sound polices: An overview. Energy Economics, 34, 2-6. (Crossref)

Sierra, K. (2012). Twenty years later: will green growth be the game changer needed for sustainable development? Pobrano z: www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/6/rio20/rio20_sierra.pdf.

Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cabinet Office. London: HM Treasury. Pobrano z: http://www.sternreview.org.uk.

Sterner, T., Damon, M. (2011). Green growth in the post-Copenhagen Climate Energy Policy. Energy Policy, 39, 7165-7173. (Crossref)

Szyja, P. (2013). Tworzenie zielonych miejsc pracy w sytuacji kryzysu gospodarki realnej (Creating Green Jobs in Situation of Real Economy Crises), Wydawnictwo KUL, Lublin.

The Environment Report 2012: Responsibility in a Finite World, German Advisory Council on the Environment, 2012. Pobrano z: http://www.umweltrat.de/" http://www.umweltrat.de.

UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. New York: UNEP.

Zervas, E. (2012). Green Growth versus Sustainable Development. Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development, (red.) Eslamian S., Proceedings of the 3rd International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE ‘12), Paris, France, December 2–4, 2012, 399-404.

Zysman, J., Breznitz, D., (2013). Facing the Double Bind: Maintaining a Healthy and Wealthy Economy in the 21st Century. W: Breznitz, D. i Zysman, J. (red.) The Third Globalization: Can Wealthy Countries Stay Rich in the Twenty-first Century? Oxford: Oxford University Press. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>