Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku

Main Article Content

Robert Mroczek


Słowa kluczowe : rynek, przemysł spożywczy, przetwórstwo żywności, rolnictwo, handel, konsument
Abstrakt
Przemysł spożywczy jest jednym z głównych ogniw (członów) gospodarki żywnościowej. Jest on największym odbiorcą nieprzetworzonych surowców rolnych, a zarazem głównym dostawcą żywności do sfery handlu (hurtowego i detalicznego). Znaczenie przemysłu spożywczego wzrasta też z tego powodu, że firmy przetwórcze często integrują podmioty biorące udział w procesie produkcji żywności od przysłowiowego pola do stołu. Sprzyja temu wzrost towarowości polskiego rolnictwa oraz rosnący popyt na żywność wysoko przetworzoną. W ostatnich latach przewagę w relacjach handlowych zyskały duże sieci handlowe (głównie z kapitałem zagranicznym), które często narzucają warunki sprzedaży dostawcom żywności (firmom spożywczym, producentom rolnym).

Article Details

Jak cytować
Mroczek, R. (2018). Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 23–37. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.94
Bibliografia

Chechelski, P. (2015). Ewolucja łańcucha żywnościowego (Evolution of food chain). W: I. Szczepaniak, K. Firlej (red.), Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna (Food industry – macro environment, investments, foreign expansion). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IERiGŻ-PIB w Warszawie. Kraków – Warszawa, 45-63.

Fałkowski, J. (2010). Zmiany liczby gospodarstw rolnych w Polsce w okresie transformacji (Changes in the number of farms in Poland during the transition). Gospodarka Narodowa, 1-2, 89-108. (Crossref)

Grauer, P., Kulig, M., Kuskowski, P., Matusik, M. (2015). Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce (At the crossroads. Challenges and priorities of food chains in Poland). KPMG, Warszawa. Pobrano z: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Raport-KPMG-Na-rozdrozu-Wyzwania-i-priorytety-sieci-spozywczych-w-Polsce.pdf.

Jarzębowski, S., Bezat, N. (2018). Zarządzanie krótkimi łańcuchami dostaw. Branża spożywcza (Management of short supply chain. Food industry). Przemysł Spożywczy 1(72), 44-46. (Crossref)

Józwiak, W. (2017). Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych średniej wielkości (Assessment of developmental possibilities of farms with average economic size). W: W. Józwiak (red.) Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (3) (Farms and agricultural enterprises in the face of climatic change and the changes in the agricultural policy), seria „Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019” nr 51, IERiGŻ-PIB, Warszawa 48.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2015). Handel detaliczny – zasoby, formaty i tendencje (Retail – resources, forms and tendencies). W: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015. (Domestic trade in Poland in 2010-2015) IBRKiK, Warszawa, 136-149.

Kowalczyk, S. (2012). Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego (Consequences of globalisation for European agriculture). W: S. Kowalczyk Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych (Globalisation and regionalisation in international relations), SGH, Warszawa.

Mroczek, R. (2017). Przemysł spożywczy (Food industry). W: J. Drożdż. R. Mroczek (red.) Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w latach 2010-2016 (Processing of animal products in Poland in 2010-2016), seria „Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019” nr 68, IERiGŻ-PIB, Warszawa 120, 138-139.

Rocznik Statystyczny 2003 (Statistical Yearbook 2003). GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny 2007 (Statistical Yearbook 2007). GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny 2017 (Statistical Yearbook 2017). GUS, Warszawa.

Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2005 (Statistical Yearbook of Agriculture 2005). GUS, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie FS

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Regulation (EU) no 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006).

Urban, R. (1998). Przemysł spożywczy w procesie transformacji systemowej (Food industry in transition). W: A. Woś (red.) Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (Polish agriculture in transition), IERiGŻ, Warszawa, 83-101.

Urban, R. (2012). Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego (Assessment of the cohesion processes of agriculture and food industry). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 3-17.

Wrzesińska, J. (2008). Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce (Development of big shopping centres in Poland). ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 161-170.

Zegar, J.S. (2018). Kwestia agrarna w Polsce (Agrarian issue in Poland). IERiGŻ-PIB, Warszawa. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora