Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28

Main Article Content

Mirosława Tereszczuk
Robert Mroczek


Słowa kluczowe : przemysł spożywczy, produkcja, zatrudnienie, parytet, wydajność pracy
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej okazało się korzystne dla rozwoju polskiego przemysłu spożywczego. Dynamicznemu rozwojowi produkcji w tym sektorze po 2004 roku, towarzyszyła poprawa wydajności pracy, która jest jednym z głównych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W latach 2004-2014 wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej wzrosła w polskim przemyśle spożywczym (w cenach porównywalnych) z 141,2 do 225,3 tys. euro/zatrudnionego i była już tylko o ok. 10 pkt proc. niższa niż przeciętnie w UE-28. Co ważne, wzrost wydajności pracy nastąpił, choć w różnym stopniu we wszystkich branżach przemysłu spożywczego w Polsce. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w większości krajów UE-28 i nastąpił wzrost koncentracji produkcji. Zmiany takie nastąpiły u największych producentów żywności UE-28, do których zaliczana jest też Polska.

Article Details

Jak cytować
Tereszczuk, M., & Mroczek, R. (2018). Wydajność pracy i koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów UE-28. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(1), 299–308. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.27
Bibliografia

Drożdż, J., Mroczek, R., Tereszczuk, M. (2015). Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (The development of the food industry in Poland and other European Union countries). W: R. Mroczek (red.) Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego, Program Wieloletni 2015-2019, Raport nr 12, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Drożdż, J., Tereszczuk, M., Mroczek, R. (2016). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej (Socio-economic conditions for improving labor productivity in the Polish food industry compared to the European Union countries). W: A. Kowalski, M. Wigier Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej – perspektywa krajowa, Program Wieloletni 2015-2019, Raport nr 26, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Eurostat data. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Judzińska, A. (2011). Zatrudnienie i wynagrodzenie w przemyśle spożywczym (Employment and wages in the food industry), W: R. Mroczek (red.) Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 4, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Mroczek, R. (2016). Przemysł spożywczy (Food industry). W: R. Mroczek (red.) Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2010-2015, Program Wieloletni 2015-2019, Raport nr 39, IERiGŻ PIB, Warszawa.

Mroczek, R. (2012). Zatrudnienie i wynagrodzenia w przemyśle spożywczym (Employment and wages in the food industry). W: R. Mroczek (red.) Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 35, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Roczniki Statystyczne GUS z lat 2005-2015 (Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office from 2005-2015).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>