Czynniki determinujące spożycie mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2012

Main Article Content

Małgorzata Konarska
Dominika Guzek
Dominika Głąbska
Anna Sakowska
Agnieszka Wierzbicka


Słowa kluczowe : jakość, konsument, mięso wołowe, spożycie mięsa
Abstrakt
Celem pracy była charakterystyka rynku mięsa wołowego oraz jego spożycia na świecie i w Polsce. Konsumpcja mięsa wołowego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w poszczególnych krajach. W Urugwaju spożycie mięsa wołowego wynosi aż 61,3 kg/osobę natomiast w Polsce konsumpcja tego rodzaju mięsa jest jedną z najmniejszych i wynosi 1,6 kg/osobę. Jednym z czynników mających wpływ na zmianę struktury spożycia mięsa jest wzrost dochodu ludności. W Unii Europejskiej, struktura spożycia mięsa ulegała zmianom od momentu poszerzenia wspólnoty o nowe państwa członkowskie. Jednym z czynników determinujących zmiany zachowań konsumentów na rynku żywnościowym jest ich edukacja żywieniowa. Na światowy handel mięsem wołowym wpływają także obawy konsumentów związane z chorobami zwierząt między innymi z pryszczycą i gąbczastą encefalopatią bydła oraz inne czynniki takie jak, np.: długi cykl produkcyjny, religia, wierzenia oraz aspekty etyczne i środowiskowe.

Article Details

Jak cytować
Konarska, M., Guzek, D., Głąbska, D., Sakowska, A., & Wierzbicka, A. (2014). Czynniki determinujące spożycie mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 98–106. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.25
Bibliografia

Adamczyk G. [2002]: Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Tom CCCXLIII, ss. 31-41.

Bank Danych Lokalnych [2000-2012]: Ceny w Rolnictwie. [Tryb dostępu:] http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=127568&p_token=-721948291. [Data odczytu: styczeń 2014].

Czapla J., Krzyżanowska Z., Woicka-Bekase E. [2001]: Kryzys rynku rolnego w UE związany z BSE i pryszczycą a szanse polskiego rolnictwa. Fundacja Programów Pomocy Dla Rolników, ss. 3-12.

European Commission [2011]: Agriculture in the EU 2010, statistical and economic information. Report of the Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels, Belgium, ss. 390.

Food and Agricultural Policy Research [2012]: World Agricultural Outlook. [Tryb dostępu] http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/. [Data odczytu: styczeń 2014].

Gutkowska K., Ozimek I. [2005]: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 21-25.

Hocquette J., Chatellier V. [2011]: Prospects for the European beef sector over the next 30 years. Animal Frontiers. The reviev magazine of animal agriculture nr 1(2), ss. 20-28. (Crossref)

Joseph K. [2011]: Argentina. Livestock and Products Annual. Global Agricultural Information Network, s. 1-3.

Konarska M., Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A. [2012]: Systemy klasyfikacji mięsa wołowego w Polsce

i w innych krajach a jego realna jakość. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (27), ss. 94-104.

Kosicka-Gębska M., Paździecka N., Gębski J. [2010]: Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce

w latach 2000-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego,

Tom 10 (25), ss. 49-59.

Kowrygo B. [2000]: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 21-29.

Mroczek R. [2009]: Sektor mięsa czerwonego w Polsce po przystąpieniu do UE. Zeszyty Naukowe SGGW

w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 7 (22), ss. 89-98.

Obara K., McConnell M., Dyck J. [2010]: Japan’s Beef Market. A Report from the Economic Research Service. United States Department of Agriculture, ss.7-8.

Policy and Action for Cancer Prevention [2009]: Food, Nutrition and Physical Activity. A Global Perspective, World Cancer Research Fund, Washington DC: AICR.

Roczniki Statystyczne Rolnictwa [2013]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych

w Warszawie, ss. 334.

Rycombel D. [2011]: Perspektywy wzrostu spożycia i eksportu wołowiny w Polsce. Przemysł spożywczy nr 66 (11), ss. 8-11.

Rycombel D., Zawadzka D., Wierzbicka A. [2012]: Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ss. 16, 25-27.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2008]: Analizy Rynkowe nr 38. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2013]: Analizy Rynkowe nr 45. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Silva J.F., Zimmerman J. [2011]: Brazil. Livestock and Products Annual. Annual Livestock Report. Global Agricultural Information Network, ss. 2-11.

Stańko S., Lewandowski R. [2007]: Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990-2006. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 6, ss.71-80.

Steiger C. [2006]: Modern Beef Production in Brazil and Argentina. 2 nd Quarter 2006 21(2). [Tryb dostępu]: http://www.choicesmagazine.org/2006-2/tilling/2006-2-12.htm. [Data odczytu: luty 2014].

Westhoek H., Rood T., Berg M., Janse J., Nijdam D., Reudink M., Stehfest E. [2011]: The Protein Puzzle. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, ss. 19, 81.

Zawadzka D. [2013]: Tendencje rozwoju światowego pogłowia bydła, produkcji, konsumpcji oraz cen wołowiny w latach 1995-2012. [Tryb dostępu:] http://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminaria-

i-konferencje/1386573267. [Data odczytu: styczeń 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora