Finansowanie hodowli roślin w Polsce

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : hodowla roślin, koszty hodowli roślin, finansowanie hodowli roślin
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie systemu finansowania hodowli roślin w Polsce w okresie przed i po integracji z UE. Do 2008 roku hodowla roślin była wspierana z budżetu państwa, jednak kwoty dotacji systematycznie maleją, od 200 mln zł w 1997 roku do 50 mln przewidzianych na 2008 rok. Koszty hodowli były finansowane głównie dotacjami: od 71% w 1996 roku do 40% w 2006 roku. Po 2008 roku hodowla roślin nie będzie finansowana z budżetu. Możliwe będzie tylko finansowanie prac badawczych. Podstawowymi źródłami dochodów hodowców będą wpływy z opłat licencyjnych oraz z prowadzenia innych, poza hodowlą, działalności. Zastąpienie dotacji środkami własnymi będzie wymagało zwiększenia wielkości opłat otrzymywanych od rozmnożeń własnych. Systemem tym musi być objęte przynajmniej 20% rolników nie objętych odstępstwem rolnym. Jedną z możliwości zwiększenia źródeł finansowania nakładów na hodowlę jest też tworzenie przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2008). Finansowanie hodowli roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 182–193. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.78
Bibliografia

Alston J. M., Norton G. W, Pardey P. G. (1995). Science Under Scarcity: Principles and Practices for Agricultural Research Evaluation and Priority Setting. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Day K., Klotz-Ingram C. (1997). Agricultural Technology Development. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 1996-97. USDA Washington DC, Economic Research Service, Natural Resources and Environment Division. Agricultural Handbook no 712, 241-254.

Duvick D. N. (2005). The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea Mays L.). Advances in Agronomy, 86, 83-145. (Crossref)

Filipiak T. (2008). Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 94(2), 157-165.

Fuglie K. O., Heisey P. W. (2007). Economic Returns to Public Agricultural Research. EB-10, U.S.D.A., Economic Research Service, September.

Gacek E. (2008). Charakterystyka krajowego rejestru odmian roślin rolniczych i warzywnych oraz znaczenie list zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw. [W:] Materiały konferencyjne z konferencji nt. „Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” 3 kwietnia 2008, SGGW i PIN, Warszawa.

Huffman W. E., Evenson R. E. (2006). Science for Agriculture: A Long-Term Perspective. 2 Ed. Blackwell Publishing, Ames, Iowa. (Crossref)

ANR (2007). Informacja o stanie hodowli roślin i nasiennictwa oraz hodowli zwierząt w spółkach ANR w 2006 roku. ANR, Warszawa.

Ingram J., MacLeod J., McCall M. H. (1997). The contribution of varieties to the optimisation of cereal production in the UK. Aspects of Biology, (50).

Klepacki B. (1997). Pojęcie technologii i miejsce postępu technologicznego w rozwoju rolnictwa. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki. B. Klepacki (red.). Wydawnictwo Fundacja “Rozwój SGGW”, Warszawa, 8-21.

Klotz-Ingram C., Day-Rubenstein K. (2003). Agricultural Research and Development. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators. Ralph Heimlich (red.). Agricultural Handbook nr 722, USDA.

Malepszy S. (2007). Koniec wspomagania przez Fundusz Postępu Biologicznego – i co dalej? Hodowla Roślin i Nasiennictwo, (2), 25-28.

Marciniak K. (2008). Stan polskiej hodowli roślin. (W:) Materiały konferencyjne z konferencji nt. „Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” 3 kwietnia 2008. SGGW i PIN, Warszawa.

Niemirowicz-Szczytt K. (2000). Hodowla roślin a nauka w krajach Unii Europejskiej. (W:) Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym zapleczu – osiągnięcia i problemy. Materiały konferencyjne. PAN–IHAR–SGGW, Warszawa.

Podlaski S. (2008). Kierunki rozwoju światowego przemysłu nasiennego. (W:) Materiały konferencyjne z konferencji nt. „Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” 3 kwietnia 2008. SGGW i PIN, Warszawa.

Runowski H., Olejniczak J. (1997). Hodowla roślin i nasiennictwo w spółkach AWRSP. (W:) Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 136-161.

Wicki L. (2001). Postęp biologiczny w produkcji roślinnej – znaczenie, tempo, formy kreowania i upowszechniania. (W:) Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. B. Klepacki (red.). Wieś Jutra, i SGGW, Warszawa.

Wicki L. (2008a). Seed market in Poland - brilliant future or stagnation. Economic Science for Rural Development, 16, LAU Jelgava, Latvia, 235-241.

Wicki L. (2008b). Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 94(2), 128-138.

Wicki L., Dudek H. (2005). Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 92(1), 30-41.

Woś A. (1995). Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.