Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce

Main Article Content

Elwira Laskowska
Kamil Stefański


Słowa kluczowe : cena gruntów rolnych, zróżnicowanie regionalne, Polska
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule była próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania cen gruntów ornych w Polsce w 2018 roku w aspekcie uwarunkowań przyrodniczo-ekonomicznych, wynikających zarówno z czynników charakteryzujących wielkość, strukturę i jakość gruntów, jak również poziomu rozwoju gospodarczego i potencjału rolniczego poszczególnych województw. W badaniach zastosowano analizę jakościową i ilościową danych statystycznych GUS. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły zróżnicowanie regionalne uwarunkowań przyrodniczo-ekonomicznych oraz poziomu cen i czynszów dzierżawnych na rynku gruntów rolnych w Polsce. Wśród zmiennych wyjaśniających zróżnicowanie cen gruntów znalazły się wskaźniki charakteryzujące jakość zasobu gruntów rolnych, ich dochodowość oraz potencjał rolniczy danego regionu.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E., & Stefański, K. (2021). Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(3), 41–54. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.3.12
Bibliografia

Dziedzinowe Bazy Wiedzy GUS. Dane pobrano listopad 2020 z: http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlowna DBW.aspx.

Jakubowska, A. (2019). Zróżnicowanie rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(3), 113-118.

Klusek, T. (2017). Rozmiary i regionalne zróżnicowanie polskiego rynku nieruchomości rolnych. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 119, 101-117.

Kołodziejczak, M. (2015). Zróżnicowanie regionalne cen ziemi rolniczej w Polsce i w Niemczech. Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 70-82.

Kozioł, D., Parlińska, A. (2009). Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(2), 120-125.

Laskowska, E. (2011). Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 98(3), 150-159.

Marks-Bielska, R., Bieniek, A. (2018). Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 50, 227-242, DOI: 10.7163/SOW.50.14.

Maśniak, J. (2009). Regionalne zróżnicowanie obrotu ziemią rolniczą w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(4), 202-206.

Pałasz, L. (2007). Tendencje wzrostu cen ziemi rolniczej. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 6(1), 35-41.

Pietrzykowski, R. (2011). Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe. Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 138-147.

Pietrzykowski, R. (2019). Zróżnicowanie przestrzenne cen ziemi rolniczej w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019. GUS. Pobrano listopad 2000 z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2019,6,13.html.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 ze zmianami.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 585 ze zmianami.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami.

Żelazowski, K. (2014). Regionalne zróżnicowanie cen gruntów rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(1), 531-542.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.