Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach

Main Article Content

Bartłomiej Bajan
Aldona Mrówczyńska-Kamińska


Słowa kluczowe : przepływy międzygałęziowe, agrobiznes, Chiny, przemysł spożywczy, rolnictwo
Abstrakt
Celem artykułu było ocena przepływów międzygałęziowych w agrobiznesie w Chinach w latach 2000-2014. Przebadano wielkość i strukturę oraz udział wyników produkcyjnych i dochodowych agrobiznesu w tworzeniu gospodarki chińskiej, określono kierunki przepływów międzygałęziowych oraz strukturę zaopatrzenia materiałowego w agrobiznesie Państwa Środka. Obliczenia zostały wykonane na podstawie tabel przepływów międzygałęziowych stworzonych w ramach projektu World Input-Output Database (WIOD). Główną zastosowaną metodą badawczą była analiza nakładów i wyników. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w latach 2000-2014 wartość produkcji globalnej całego sektora rolno-żywnościowego w Chinach wzrosła ponad 7,5-krotnie przede wszystkim za sprawą wzrostu w przemyśle spożywczym. Głównym źródłem przepływów materiałowych do rolnictwa jest sfera zaopatrzenia, z kolei do przemysłu spożywczego samo rolnictwo. Ponadto badanie wykazało, że chiński agrobiznes cechuje między innymi niska importochłonność.

Article Details

Jak cytować
Bajan, B., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2018). Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 7–19. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.30
Bibliografia

Bernat, M., Michowska, A. (2017). Luxurious Dragon - The Chinese Middle Class as Recipient of Luxury Goods. Przegląd Nauk Stosowanych, 15, 54-63.

Chen, X. (2009). Review of China's agricultural and rural development: policy changes and current issues. China Agricultural Economic Review, 1(2), 121-135, DOI: 10.1108/17561370910927390. (Crossref)

Chen, Z., Song, S. (2008). Efficiency and technology gap in China's agriculture: A regional meta-frontier analysis. China Economic Review, 19(2), 287-296. (Crossref)

Czyżewski, A., Grzelak, A. (2009). Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych (The Possibilities of Evaluation of Development of Agriculture in Global Conditions with Use of Input-Output Table). RN SERiA, 11(2), 43-48.

Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2016). Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach (The Input-Output Analysis in the Agricultural Sector and Level of Financial Support for Agriculture in Selected Countries). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 55-65.

Czyżewski, A., Smędzik-Ambroży, K. (2013). Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej (Intensive agriculture in the processes of specialization and diversification of agricultural production). Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Davis, J.H., Goldberg, R.A. (1957). A Concept of agribusiness. Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.

Huang, J., Wang, X., Rozelle, S. (2013). The subsidization of farming households in China's agriculture. Food Policy, 41, 124-132. (Crossref)

Huang, J., Yang G. (2017). Understanding recent challenges and new food policy in China. Global Food Security, 12, 119-126. (Crossref)

Mrówczyńska-Kamińska, A. (2010). Tworzenie i rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego na tle związków z gospodarką narodową (Sektorowa analiza porównawcza przemysłu spożywczego w Polsce i Niemczech) (Food industry output and its allocation in the context of the links with the national economy). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 21-47.

Mrówczyńska-Kamińska, A. (2014). Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w krajach Unii Europejskiej (Selected interdependence intermodal in the agri-food sector in the European Union). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(32), 99-110.

Pang, J., Chen, X., Zhang, Z., Li, H. (2016). Measuring eco-efficiency of agriculture in China. Sustainability, 8(4), 398, doi:10.3390/su8040398. (Crossref)

Pawlak, K., Kołodziejczak, M., Xie, Y. (2016). Changes in foreign trade in agri-food products between the EU and China. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(42), 607-618. DOI: 10.17306/JARD.2016.87. (Crossref)

Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. (2004). Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej (Agribusiness in Poland as a subsystem of the national economy). Wyd. AR, Poznań.

Quan, Y., Liu, R. (2002). An Analysis of Current Problems in China’s Agriculture Development: Agriculture, Rural Areas and Farmers. In Proceedings of the Canadian Agricultural Economics Society Annual Conference, Calgary, AB, Canada, 30 May–1 June.

Shen, Z. (2018). Green growth and structural change in Chinese agricultural sector during 1997-2014. China Economic Review, DOI: 10.1016/j.chieco.2018.04.014. (Crossref)

Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R. and de Vries, G.J. (2015). An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case of Global Automotive Production. Review of International Economics, 23, 575-605. (Crossref)

Timmer, M. P., Los, B., Stehrer, R. and de Vries, G. J. (2016). "An Anatomy of the Global Trade Slowdown based on the WIOD 2016 Release", GGDC research memorandum number 162, University of Groningen.

Wang, X., Shen Y. (2014). The effect of China's agricultural tax abolition on rural families' incomes and production. China Economic Review, 29, 185-199. (Crossref)

Wilkin, J. (2001). Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji (Polish Agriculture in the Process of Globalization). RN SERiA, 3(1), 9-20.

Woś, A. (1979). Związki rolnictwa z gospodarką narodową (Relations between agriculture and national economy). PWRiL, Warszawa.

Woś, A. (1998). Gospodarka żywnościowa. Kompleks gospodarki żywnościowej (Food economy. Complex of food economy) [w:] Encyklopedia agrobiznesu (Encyclopedia of agribusiness). (red. A. Woś). Wyd. Fundacja innowacja, Warszawa.

Zalewski, A. (2014). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych (Analysis of the competitiveness of Polish export of nitrogen fertilizers). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 141-147.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora