Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Agnieszka Baer-Nawrocka
Aldona Mrówczyńska-Kamińska


Słowa kluczowe : dochody rolnicze, przepływy materiałowe, Unia Europejska
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu sytuacja dochodowa rolnictwa i jej zmiany odzwierciedlają się w poziomie i strukturze przepływów materialnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej? Przeprowadzono analizę relacji pomiędzy osiąganymi dochodami w sektorze rolnym a przepływami materialnymi do tego sektora. W pierwszej kolejności badano siłę korelacji pomiędzy badanymi wielkościami a następnie analizie poddano zmiany efektów dochodowych i przepływów do rolnictwa w przeliczeniu na jednostkę obszarową (1 ha). Umożliwiło to analizę porównawczą w układzie międzynarodowym. Zakres czasowy analizy obejmuje 2000 rok oraz 2010 (przepływy materiałowe) i 2014 (dochody rolnicze). Badania wykazały, że istnieje umiarkowana zależność między sytuacją dochodową rolnictwa a poziomem i strukturą przepływów materiałowych do rolnictwa. W ujęciu dynamicznym związek ten stał się mniej ścisły na co wpływ mógł mieć wzrost zależności dochodów od dopłat w ramach WPR w krajach UE.

Article Details

Jak cytować
Baer-Nawrocka, A., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2015). Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 5–16. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.33
Bibliografia

Ciaian P., F.M. Swinnen [2009]: Credit market imperfections and the distribution of policy rents, American Journal of Agricultural Economics, 91(4):1124–1139.

Davis J.H, Goldberg R.A [1967]: A Concept od agribusiness, Boston 1957. Tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu, IER, Warszawa.

Hennessy D.A. [1998]:The production effects of agricultural income support polices under uncertainty, American Journal of Agricultural Economics, 80(1):46–57.

Kiryluk-Dryjska E., Baer-Nawrocka A. [2014]: Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego, Wyd. UP w Poznaniu.

Manual of supply, use and input-output tables; methodologies and working papers, Eurostat, 2008.

Manual on the economic accounts for agriculture and forestry EAA/EAF 97. Rev. 1.1, Eurostat, 2000.

Mrówczyńska-Kamińska A. [2010]: Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe UE Wrocław Polityka ekonomiczna Red. Jerzy Sokołowski, Red. Michał

Sosnowski, Arkadiusz Żabiński, Wyd. UE Wrocław.

Mrówczyńska-Kamińska A. [2013]: Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej, Gospodarka narodowa, nr 3, SGH, Warszawa.

Tomczak F. [2004]: Od rolnictwa do agrobiznesu; Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. SGH, Warszawa.

Tomczak F [2005]: Tomczak F., (2005): Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, s. 56-65.

Runowski H. [2011]: Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, z. 1, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o, Warszawa-Poznań-Wrocław.

Tocco B., Davidova S., Bailey A. [2013]: The impact of CAP Payments on the exodus of labour from agriculture in selected EU member states’, Factor Markets Working Papers, No.64.

Woś A. [1979]: Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa.

www.ec.europa.eu/eurostat.

Van Herck K., Swinnen J.F.M., Vranken L. [2013]: Direct payments and land rents, evidence from New Member States’ Factor Markets Working Papers, No. 62.

Zhu X., Lansink A.O. [2010]:Impact of CAP subsidies on technical efficiency of crop farms in Germany, the Netherlands and Sweden, Journal of Agricultural Economics, Vol. 61, No.3 pp. 545-564.

Zhu X., Karagiannis G., Lansink A.O. [2011]:The impact of direct income transfers of CAP on Greek olive farms’ performance: using a non-monotonic inefficiency effects model. Journal of Agricultural Economics, Vol. 62, No.3, pp. 630-638.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora