Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Main Article Content

Ewelina Szuba-Barańska
Aldona Mrówczyńska-Kamińska


Słowa kluczowe : kryzys gospodarczy, wydatki na żywność, państwa Europy Środkowo-Wschodniej
Abstrakt
Kryzys gospodarczy z 2008 roku doprowadził do recesji w krajach rozwiniętych i w większości krajów rozwijających się. Celem głównym artykułu była ocena wpływu skutków kryzysu na wydatki na żywność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zmiany sytuacji makroekonomicznej, wywołane kryzysem gospodarczym w niewielkim stopniu wpłynęły na poziom i strukturę wydatków konsumpcyjnych, w tym wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Wyniki badań potwierdzają ogólne znane prawidłowości, że wydatki na żywność, czyli na produkty zaspokajające podstawowe fizjologiczne potrzeby człowieka, pomimo pogorszenia sytuacji dochodowej ludności nie ulegają istotnym zmianom, ponieważ są niezbędne. Nie można odłożyć ich w czasie i występuje brak możliwości zastąpienia produktów żywnościowych przez substytuty. Niewielkie spadki wydatków na żywność w okresie kryzysu wynikają również z potrzeby utrzymywania osiągniętego poziomu konsumpcji przez społeczeństwo, pomimo zmniejszania się ich dochodów.

Article Details

Jak cytować
Szuba-Barańska, E., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2015). Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 133–143. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.14
Bibliografia

Adamowicz M. [2012]: Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.

Bywalec Cz. [2007]: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Czubak W., Zimny Sz. [2010]: Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego „Kryzys finansowy a sektor rolno-żywnościowy”. Journal of Agribusiness and Rural Development, z.1/2010, ss.145-148.

Dach Z. [2011]: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka. Wolters Kulwer Polska, Warszawa.

Danielak W. [2013]: Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy. Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40), t. 1, ss. 11–22.

Gałązka M. [2013]: Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych

w gospodarstwach domowych w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, ss. 23-34.

Grzelak A. [2010]: Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 3, ss. 45-56.

Kieżel E., Smyczek S. [2011]: Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Placet.

Kwasek M. [2007]: Stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych w gospodarstwach domowych [w] Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce (red. Gulbicka B., Kwasek M.). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Mishkin F. [1995]: The Economics of Money. Banking and Financial Markets. Pearson Longman, Harlow.

Narodowy Bank Polski [2009]: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2014].

Piech K. [2000]: Kryzysy gospodarcze świata i polityka gospodarcza w latach 1945-1975. Studia i Prace Kolegium, Zarządzania i Finansów SGH, Rocznik 2000 nr z. 15, ss. 159-179.

Sojkin B. [1994]: Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna. Zeszyty Naukowe – seria II, Prace habilitacyjne, zeszyt 135, Wydawnictwo AE Poznań.

Zalega T. [2013]:Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40), t. 1, ss. 68-87.

www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

http://www.nsi.bg/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

http://www.stat.si/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDzT0tnJwMHQ0s_IJcDTxDHAPcg7xMDA1MTIEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BKnN0dPUzMfQwMLHzcTQ08HT1CgywDjY0NHI2hCvBY4eeRn5uqX5AbYZBl4qgIAL9TbiU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

http://www.ksh.hu/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

http://www.csb.gov.lv/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

http://stat.gov.pl/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty