Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki
Dominika Kowalczyk


Słowa kluczowe : import, eksport, rośliny ozdobne
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie zmian w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi od 2005r., czyli pierwszego pełnego roku członkostwa w UE. Badano kierunek i dynamikę zmian w eksporcie i imporcie, strukturę asortymentową oraz saldo obrotów, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Analizowano także zmiany i relacje cen importowych i eksportowych. Badania wykazały stały wzrost obrotów, szybszy importu w ujęciu wartościowym, zaś eksportu w ilościowym, przy ujemnym bilansie. Polska jest rosnącym importerem netto głównie kwiatów ciętych żywych, doniczkowych i cebul kwiatowych Wzrasta także w imporcie znaczenie roślin szkółkarskich, będących równocześnie podstawą polskiego eksportu. Eksportuje się ich coraz więcej, ale po coraz niższych cenach. W przypadku pozostałych grup roślin odnotowano wyraźny wzrost cen w eksporcie, ale w dalszym ciągu są niższe niż w imporcie.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Olewnicki, D., & Kowalczyk, D. (2015). Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 65–74. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.23
Bibliografia

Jabłońska L., Olewnicki D., Kowalczyk A. [2012]: Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, tom12 (XXVII) z. 2, ss. 25-35.

Jabłońska L., Bońkowska A., Olewnicki D., Stefanowska A [2013]: Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t. 13 z. 1: 37-48.

Jabłońska L.[2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW.

Kowalczyk B. [2014]: Tendencje i kierunki przepływu importu i eksportu roślin ozdobnych w Polsce w latach 2005-2012. Praca magisterska, SGGW.

Kónya L. [2006]: Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. [Tryb dostępu:] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999306000496 [Data odczytu: 2013]

Kraciński P. [2014]: Eksport produktów oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012. [w]: Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 z. 2:107-117.

Stefański R. [2005]: Czynniki determinujące dynamikę polskiego eksportu i importu.[w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach.

http://mikroekonomia.net/system/publication_files/868/original/10.pdf [Data odczytu: 2013].

Nacewska-Twardowska A. [2014]: Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 z. 2: 139-148.

Szczapaniak I. [2011]: Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11 z. 2: 125-137.

Zmiany w eksporcie z Polski produktów rolno-spożywczych w kontekście ograniczeń importu z polski do Rosji. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, 2008. [Tryb dostępu:] www.mg.gov.pl/NR/

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>