Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Aleksandra Kowalczyk
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : import, eksport, rośliny ozdobne
Abstrakt
W celu oceny wpływu integracji z UE na polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi przeprowadzono analizę zmian w ich eksporcie i imporcie w wieloleciu 1996-2009, w którym wyodrębniono dodatkowo dwa podokresy: przed i po integracji z UE. Analizowano kierunek i dynamikę zmian, strukturę asortymentową, saldo obrotów oraz zmiany i relacje cen importowych i eksportowych. Badania wykazały, iż polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi charakteryzuje ujemne saldo obrotów, szybszy wzrost importu niż eksportu oraz wyższy poziom cen importowych. Dodatnie saldo obrotów występuje w handlu roślinami szkółkarskimi oraz preparowanymi kwiatami ciętymi i zielenią ciętą. Przystąpienie Polski do UE nie miało istotnego wpływu na import i eksport w następnych latach.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Kowalczyk, A., & Olewnicki, D. (2012). Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 25–35. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.18
Bibliografia

Awokuse T.O. [2007]: Causality between exports, imports and economic growth: evidence from transition economies. Economic Letters nr 94, ss. 389-395. (Crossref)

Firlej K. [2010]: Globalizacja i integracja europejska – szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 84, ss. 23-33.

Grams D. [2008]: Zmiany w handle międzynarodowym na rynku roślin ozdobnych w latach 1995, 1999 oraz 2003. Praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Hye Q.M.A., Mustafa A.R., Mahmood K. [2010]: Causality between exports and imports of agricultural sector in the case of Pakistan. Indian Journal of Agricultural Research nr 44(3), ss. 201-205.

Jabłońska L. [2008A]: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych. Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 4, ss. 124-129

Jabłońska L. [2008B]: Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 207-216.

Jabłońska L., Olewnicki D. [2011]: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t.11(XXVI), z. 4, ss. 89-97.

Kowalczyk A. [2011]: Analiza handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w Polsce w latach 1996-2009. Praca magisterska, SGGW.

Rytko A. [2009]: Rola interwencji unijnych w kształtowaniu handlu rolnego. Roczniki Naukowe SERiA t.XI, z. 3, ss. 304-309.

Santos-Paulino A.U. [2002]: The effects of trade liberalization on imports in selected developing countries. World Development t. 30, nr 6, ss. 959-974. (Crossref)

Trych A. [2009]: Wybrane zagadnienia importu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Working Document of the Commission staff on the situation of the flowers and pot plants sector over the period 2000-2006. [2007]. European Commission, DG for Agriculture and Rural Development.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>