Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego

Main Article Content

Maria Parlińska


Słowa kluczowe : ekonomika informacji, asymetria informacji, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ryzyko działań ekonomicznych
Abstrakt
Wzrost znaczenia informacji w gospodarce powoduje zdecydowane zmiany w strukturach rynkowych. Do końca pierwszej połowy XX wieku większość teorii ekonomicznych zakładała pełną informację , dopiero w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy pojawiły się prace Joseph’a E. Stiglitz’a oraz Geogre’a A. Akerlofa, dotyczące asymetrii informacji zwrócono uwagę na znaczenie informacji w decyzjach ekonomicznych. Ogólny poziom aktywności gospodarczej, konsumpcji oraz inwestycji wynika z decyzji wielu jednostek gospodarczych. Celem przedstawianego artykułu jest próba oceny znaczenia informacji w XXI wieku na tle rozwoju społeczeństwa globalnego. Przeprowadzona analiza ma charakter polemicznej dyskusji.

Article Details

Jak cytować
Parlińska, M. (2015). Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 77–83. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.8
Bibliografia

Bangemann M. i in. [1994]: Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji. [Tryb dostępu:] http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [Data odczytu: październik 2014].

Dziuba D. [2007]: Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa.

Flakiewicz W. [2002]:Systemy informacyjne w zarządzaniu, C.H.Beck, Warszawa

Kleiber M. [2009]: Narodowy Program Foresight - Polska 2020, Rzeczpospolita, 2009-01-04.

Koyama K. [1968]: Wprowadzenie do Teorii Informacji, (Introduction to Information Theory)

Kleer J. (red.) [2005]: Sektor publiczny w Polsce i na Świecie, CeDeWu.pl, Warszawa.

Kołodko G.W. [2001]: Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, Toruń, s. 28.

Meyer B. [2006]: Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 7.

Oleński J. [2001]: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.

Parlińska M. [2008]: Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rynków hurtowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Senge P. [1990]: The Fifth Discipline, New York Doubleday

Stigler G.J. [1961]: The Economics of Information in The Journal of Political Economy Vol. LXIX, No. 3, s. 213-225.

Wellisz S. [1997]: Gdy brak pełnej informacji. Wiedza i Życie nr 2/1997

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora