Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE

Main Article Content

Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : dotacja, pogłowie owiec, produkcja owczarska, mięso jagnięce
Abstrakt
Niższy poziom wsparcia w Polsce i innych krajach UE spowodował spadek pogłowia owiec. Niższe dochody z produkcji owczarskiej wpływały na rezygnację rolników z chowu owiec. W związku z tym produkcja owczarska w wielu krajach UE wymagała dodatkowego wsparcia krajowego. Z mniejszym pogłowiem owiec związana była niższa produkcją mięsa jagnięcego i wyższe jego ceny. W Polsce poziom wsparcia producentów owiec również obniżył się. Zmniejszyło się pogłowie i produkcja mięsa, a ceny utrzymywały się na podobnym poziomie od kilku lat. Produkcja owczarska wymaga więc większego wsparcia, gdyż zmiana sposobu dotowania przyczyniła się do spadku dochodów rolników i pogorszeniu się sytuacji całego sektora owczarskiego

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T. (2010). Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 106–115. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.12
Bibliografia

Bąk–Filipek E. [2009]: Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9 (XXIV), ss. 5-14. (Crossref)

Berdychowska G., Niemczyk J., Szklarski L.T., [2004]: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju owczarstwa po akcesji do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem stanu i sytuacji tego sektora na Mazowszu. Biuletyn Owczarski Polskiego Związku Owczarskiego, Warszawa, ss. 2-20.

Błąd M. [2002]: Ewolucja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w zakresie produkcji roślinnej. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Klepacki B. (red.]). Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss. 8-28.

Brodzińska K. [2009]: Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8 (XXIII), ss. 24-33. (Crossref)

Hardt Ł. [2007]: Wartość dodana Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej. [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D. (red.). IRWiR PAN i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa, ss. 195-211.

Hodowla owiec i kóz w Polsce w 2004 roku. [2005]. Polski Związek Owczarski, Warszawa, ss. 2-25.

Kalińska J. [2007]: Wpływ zmian systemu płatności bezpośrednich na wyniki rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, t. XVII, ss. 70-78.

Klepacka-Kołodziejska D. [2007]: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D. (red.). IRWiR PAN i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa, ss. 211-224.

Klepacki B. [2005A]: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych, red. Niżnikowski R., TWIGGER, Warszawa.

Klepacki B. [2005B]: Ważniejsze wyzwania stojące przed polskim rolnictwem i innymi członkami agrobiznesu w kontekście integracji z UE. [w:] Klepacki B. [red.]: Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, 268-272.

Klepacki B., Rokicki T. [2005]: Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych, Wieś Jutra 11(87), Warszawa.

Kowrygo B., Krasnodębska M. [2009]: Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję surowców żywnościowych i ich wykorzystanie, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 7 (XXII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 58-69. (Crossref)

Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski, 2003: Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA, Warszawa.

Rokicki T. [2006A]: Owczarska polityka, Farmer, Nr 22’2006, dwutygodnik, Wydawca: PPW Rzeczpospolita.

Rokicki T. [2008]: Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych, Wieś Jutra 11(124), wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Bieżące informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE – III 2008, [2008A]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 14.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Bieżące informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE – XII 2008, [2008B]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 14.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Bieżące informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE – V 2009, [2009A]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 7, [2009B]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 3.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 13, [2009C]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 17, [2009D]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 26, [2009E]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 1-2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 36, [2009F]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 1.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 42, [2009G]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 46, [2009H]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 50, [2009I]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Rynek mięsa, drobiu i miodu. Wiadomości nr 12, [2010]: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa, s. 2.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora