Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Magdalena Wiluk


Słowa kluczowe : zioła i przyprawy, Unia Europejska, eksport, import
Abstrakt
Celem głównym badań była ocena zmienności handlu zagranicznego ziołami i przyprawami w krajach UE i próba wskazania występujących prawidłowości. W artykule przedstawiono eksport i import ziół oraz przypraw w tonach i w USD w krajach Unii Europejskiej. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2013. Do badań przyjęto wszystkie państwa członkowskie UE. W latach 2007-2013 handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach UE zwiększył się. Eksport przeważał nad importem, gdyż jego wartość w 2013 roku wyniosła 459,3 tys. ton wobec 71,4 tys. ton importu. Największymi eksporterami i importerami ziół oraz przypraw były największe i najbardziej rozwinięte państwa UE, w których występowała duża koncentracja handlu tymi produktami. Najwięcej spadków w eksporcie ziół i przypraw stwierdzono w 2009 roku, a w imporcie w 2012 roku. W przypadku państw o największym handlu zmiany w poszczególnych latach nie były gwałtowne, tak jak u mniejszych eksporterów i importerów. Stwierdzono istotny silny dodatni związek handlu międzynarodowego ziołami i przyprawami z parametrami gospodarki określonymi przez wartość PKB, wartość eksportu oraz importu.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., & Wiluk, M. (2016). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 269–278. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.47
Bibliografia

Budd, S. (2012). Herbs and spices. Medicus, 52(5), 58.

Departament Analizy Rynku UOKiK (2007). Raport z badania rynku przypraw w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Embuscado, M. E. (2015). Herbs and spices as antioxidants for food preservation. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, 251-283. (Crossref)

FAOSTAT (2016). Pobrane maj 2016 z: http://faostat3.fao.org.

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Polski Komitet Zielarski: Rynek ziół w Polsce i UE. Pobrane czerwiec 2016 z: http://www.zodr.pl/download/technologia/rynekziol.pdf.

Jambor, J. (2007). Uprawa ziół i przetwórstwo zielarskie w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2007, 78-81.

Jambor, J. (2007). Zielarstwo w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Herba Polonica, 5(2), 22-26.

Mikołajczyk-Grzelak N. (2009). Rośliny zielarskie jako alternatywne źródło dochodu ludności wsi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, IX(1):3 20-322.

Narodowy Bank Polski (2009). Polska wobec światowego kryzysu: 13.

Nurzyńska-Wiedrak R. (2012). Ocimum basilicum L. – wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin –Polonia, vol. XXII(1), 20-30.

Olewnicki, D., Jabłońska, L., Orliński, P., Gontar, Ł. (2015). Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego t. 15 (XXX), z. 1, 2015, 68–76.

Peters, J. C., Polsky, S., Stark, R., Zhaoxing, P., & Hill, J. O. (2014). The influence of herbs and spices on overall liking of reduced fat food. Appetite, 79, 183-188. (Crossref)

Rubió, L., Motilva, M. J., Romero, M. P. (2013). Recent advances in biologically active compounds in herbs and spices: a review of the most effective antioxidant and anti-inflammatory active principles. Critical reviews in food science and nutrition, 53(9), 943-953. (Crossref)

Sadowski, A., Kozłowska-Brudziak, M. (2013). Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia w ocenie rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV(1), 109-114.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora