Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego

Main Article Content

Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : integracja europejska, mięso jagnięce, rynek wewnętrzny
Abstrakt
Głównym produktem chowu owiec na początku XXI w. jest żywiec rzeźny (jagnięcy).Oparcie chowu owiec prawie wyłącznie na produkcji żywca rzeźnego spowodowało radykalnąredukcję pogłowia. Produkcja jagnięciny w UE była niewystarczająca, gdyż w 2004 r. pokrywałazgłaszany popyt w 80% i wynosiła około 1 mln ton. Po przystąpieniu Polski do UE ponoszone byływysokie koszty związane ze sprzedażą jagniąt do innych krajów UE. Ceny uzyskiwane przysprzedaży jagniąt na rynek wewnętrzny były wyższe, jednak skala tego zjawiska była niewielka. Doodpowiedniej i sprawnej organizacji krajowego rynku mięsa jagnięcego konieczne staje się powołaniejednej grupy producenckiej

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T. (2007). Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 106–113. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.25
Bibliografia

Aleksander E. [1999]: Wełny na rynku głównych producentów. [W:] Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Hodowla i chów owiec. [2003]. R. Niżnikowski (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Hodowla owiec i kóz w Polsce w 2004 roku. [2005]. Polski Związek Owczarski, Warszawa.

Klepacki B. [2005]: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych. R. Niżnikowski (red.). Twigger, Warszawa.

Klepacki B., Rokicki T. [2005]: Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych, Wieś Jutra 11(87).

Klepacki B., Rokicki T. [2006a]: Technologie produkcji owczarskiej. PTZ, Warszawa.

Klepacki B., Rokicki T. [2006b]: Zmiany w liczbie owiec w województwie podlaskim. Wiadomości rolnicze 10.

Klewiec J. [2005]: Chów i hodowla owiec. [W:] Nowoczesny chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec.

Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski. [2003]. Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA, Warszawa.

Rokicki T. [2003]: Znaczenie gospodarcze owiec, Wiadomości rolnicze 7-8.

Rokicki T. [2006a]: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec w okresie integracji z Unią Europejską. Praca doktorska, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa.

Rokicki T. [2006b]: Produkcja a handel zagraniczny mięsem jagnięcym w Polsce. Rzeźnik polski 8/85.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. [2006]. Dz. U. 89, poz. 683.

Weiss J, Paleta W., Strack K. E., Granz S. [2000]: Tierproduktion. 12 neubearbeitete Auflage. Parey Buchverlag, Berlin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora