Regionalizacja produkcji zwierzęcej na świecie

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Magdalena Golonko
Aleksandra Perkowska


Słowa kluczowe : globalizacja, regionalizacja rolnictwa, produkcja zwierzęca na świecie
Abstrakt
Celem głównym badań była ocena regionalizacji produkcji zwierzęcej na świecie oraz występującym w tym aspekcie zmian. W artykule przedstawiono wartość produkcji zwierzęcej w regionach świata określanych przez kontynenty. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2016. Wartość światowej produkcji zwierzęcej stale wzrastała. Jedynie w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 roku oraz w latach 2014-2015 zaobserwowano spadki we wszystkich obszarach. Stwierdzono dużą koncentrację produkcji zwierzęcej, która była skupiona w Azji i Europie. Następowało stopniowe przenoszenie produkcji z Europy i Ameryki Północnej do Azji i Ameryki Południowej. Prawidłowości te zostały potwierdzone również przy analizie poszczególnych grup produktów zwierzęcych, jak mięso, mleko i jaja. Jednocześnie stwierdzono bardzo dużą koncentrację i występowanie dużego zróżnicowania produkcji zwierzęcej w regionach. Dysproporcje wzrastały szybciej w przypadku produkcji jaj i mięsa niż mleka.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., Golonko, M., & Perkowska, A. (2018). Regionalizacja produkcji zwierzęcej na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 272–281. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.85
Bibliografia

Dane z FAOSTAT (2018). Pobrano w lipcu 2018 z: http://www.fao.org.

Diop, N., Jaffee, S.M. (2005). Fruits and vegetables: global trade and competition in fresh and processed product markets. W: Global Agricultural Trade and Developing Countries (red. A. Aksoy, J. Beghin), World Bank, Waszyngton, 237-257.

Galbraith, K. (2002). Globalisation: Making Sense of an Integrating World. Bloomberg Press, Londyn.

Giddens, A. (1994). Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Stanford University Press, Stanford.

Harvey, D.W. (1999). Time–space compression and the post-modern condition. W: Modernity: Critical Concepts (red. M. Waters). Londyn, 98-118.

Jackson, P. (2004). Local consumption cultures in a globalizing world. Transactions of the Institute of British Geographers, 29(2), 165-178. (Crossref)

Klecha-Tylec, K. (2013). Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej (Regionalism in the theory and practice of East Asian countries). Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

Lubbe, A. (2010). Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej (Globalization and regionalization in the modern global economy). W: Rozwój w dobie globalizacji (red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.

Mellor, J. (2003). Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing the Linkages. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Poczta-Wajda, A., Pawlak, K. (2017). Globalne skutki ewolucji polityki handlowej na rynkach rolnych w rozwijających się krajach azjatyckich (The Global Impact of the Evolution of Trade Policy on Agricultural Markets in Developing Asian Countries). Roczniki Naukowe SERiA, 19(3), 231-237. (Crossref)

Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Publications, Londyn.

Robinson, G.M., Carson D.A. (2015). Handbook on the Globalisation of Agriculture. Edward Elgar Pub. (Crossref)

Rokicki, T., Golonko, M., Perkowska, A. (2017). Regionalizacja rolnictwa na świecie (Regionalization of Agriculture around the World). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 239-248. (Crossref)

Staszczak, D. (2008). Znaczenie regionalizacji i globalizacji dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw agrobiznesu (Importance of Regionalization and Globalization for the Competitiveness of the Polish Agribusiness Enterprises). Roczniki Naukowe SERiA, 10(2), 246-250.

World agriculture: towards 2030/2050 Interim report (2006). Global Perspective Studies Unit Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rzym.

Yip, G.S. (2004). Strategia globalna (Global strategy). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.

Żołądkiewicz, K. (2012). Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej (Regionalization and regionalism in the global economy). W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej (red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz). Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora