Regionalizacja rolnictwa na świecie

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Magdalena Golonko
Aleksandra Perkowska


Słowa kluczowe : globalizacja, regionalizacja rolnictwa, produkcja rolnicza na świecie
Abstrakt
Celem głównym badań była ocena regionalizacji produkcji rolniczej na świecie oraz występującym w tym aspekcie zmian. W artykule przedstawiono wartość produkcji rolnictwa w regionach świata określanych przez kontynenty. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2014. Wartość światowej produkcji rolniczej stale wzrastała. Jedynie w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 roku oraz w 2014 roku zaobserwowano spadki we wszystkich obszarach poza Azją. Zauważono, że występowała duża koncentracja produkcji rolniczej, która była skupiona w Azji i Europie. Następowało stopniowe przenoszenie się produkcji z Europy i Ameryki Północnej do Azji i Ameryki Południowej. Prawidłowości te zostały potwierdzone również przy analizie poszczególnych grup produktów rolnych, jak zboża i produkty zwierzęce. Jednocześnie stwierdzono bardzo dużą koncentrację i występowanie dużego zróżnicowania produkcji rolniczej w regionach. Dysproporcje wzrastały szybciej w przypadku produktów żywnościowych niż nieżywnościowych wytworzonych w rolnictwie.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., Golonko, M., & Perkowska, A. (2017). Regionalizacja rolnictwa na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 239–248. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.70
Bibliografia

Adamowicz, M. (2008). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 94(2), 49-64.

Anioł, A., Bielecki, S., Twardowski, T. (2008). Genetycznie zmodyfikowane organizmy – szanse i zagrożenia dla Polski. Nauka, 1, 63-84.

Argent, N. (2011). Australian agriculture in the global economic mosaic. W: Globalisation, agriculture and development: Perspectives from the Asia-Pacific, 9-10. (Crossref)

Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji. Bank i Kredyt, 1, dodatek „Globalizacja od A do Z”.

Dane FAOSTAT. Pobrano w czerwcu 2017 z: http://faostat3.fao.org/home/E.

Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Prószyński i Spółka. Warszawa.

Lubbe, A. (2010). Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej. W: Rozwój w dobie globalizacji red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rigg, J. (2006). Land, farming, livelihoods, and poverty: rethinking the links in the rural South. World Development, 34(1), 180-202. (Crossref)

Rosińska-Bukowska, M. (2009). Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Wydawnictwo Adam Marszałek–Dom Wydawniczy Duet.

Sapa, A. (2010). Rolnictwo w procesie globalnego rozwoju. W: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sobiecki, R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa, s. 11, 84.

Żołądkiewicz, K. (2012). Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej. W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora