Kryzys finansowy a rentowność polskiego przemysłu spożywczego

Main Article Content

Olga Stefko


Słowa kluczowe : kryzys finansowy, przemysł spożywczy
Abstrakt
W artykule podjęto problem oceny sytuacji polskiego przemysłu spożywczego na tle tendencji ogólnoekonomicznych w okresie 2006-2010. Dokonano oceny oddziaływania kryzysu finansowego w badanym okresie na sytuację sektora na podstawie zmian wybranych wskaźników rentowności. Podjęto dyskusję z tezą, że sektor ten jest względnie odporny na zjawiska kryzysowe występujące w świecie.

Article Details

Jak cytować
Stefko, O. (2012). Kryzys finansowy a rentowność polskiego przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 86–94. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.24
Bibliografia

Chechelski P. [2010]: Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową. IERiGŻ, Warszawa.

Czarnecki P. [2009]: Elastyczność kluczem do zwycięstwa. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 8.

Czyżewski A., Grzelak A. [2011]: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 98, z. 3, ss. 21-31.

Hańdo T. [2009]: Kryzys odcisnął piętno, ale mogło być znacznie gorzej. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 18.

Kowalczyk S. [2009]: Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie – siły przeciwdziałające i przyspieszające. [W:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? E. Mączyńska (red.). Wyd. SGH, Warszawa.

Lista 2000, Laureaci nagrody Dobra Firma. [2007, 2008, 2009, 2010, 2011]. Rzeczpospolita, Warszawa.

Orłowski W. [2007]: Silne firmy mogą coraz więcej. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 4.

Orłowski W. [2009]: Próba przed prawdziwą próbą. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 5.

Orłowski W.[2010]: Przed nami trudne lata. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000. Rzeczpospolita. Warszawa, s. 4.

Sprawozdanie finansowe F-02. [2011]. Niepublikowane dane statystyczne GUS. GUS, Warszawa.

Stefko O. [2012]: Kryzys finansowy a zmiany poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SERiA, w druku.

Upadłości firm w Polsce I-III 2009. [2009]. Tryb dostępu:] http://www.egospodarka.pl/39731,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2009,1,39,1.html. [Data odczytu: maj 2012].

Urban R.[2005]: Polski przemysł spożywczy w UE ­ konkurencyjność i szanse rozwojowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Urban R. [2011]: Kryzys finansów publicznych i ich wpływ na sektor żywnościowy. Przemysł Spożywczy nr 12.

Wieliczko B. [2011]: Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 98, z.3, ss. 53-62.

Wojtyna A. [2010]: Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność? Gospodarka Narodowa nr 9, ss. 25-45.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty