Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie

Main Article Content

Elżbieta Kacperska


Słowa kluczowe : inwestycje zagraniczne, rolnictwo, agrobiznes, zatrudnienie, eksport, wyniki finansowe
Abstrakt
W 2015 roku w polskim rolnictwie działało 690 podmiotów z kapitałem zagranicznym, zatrudniając ponad 5,7 tys. osób. Kapitał zagraniczny zainwestowany w tych podmiotach stanowił ponad 90% udziału kapitału podstawowego. Celem opracowania było określenie skali działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie. Analiza obejmowała liczbę podmiotów, rozmieszczenie geograficzne, liczbę zatrudnionych, obroty handlowe z zagranicą i wyniki finansowe.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2018). Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 222–235. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.113
Bibliografia

Chechelski, P. (2008). Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy (The impact of globalization processes on the Polish food industry). IERiGŻ, Warszawa seria Studia i Monografie nr 145.

Geldner, M. (1986). Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji zagranicznych (A contribution to the theory of foreign foreign investment). Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa, nr 193.

Gorynia, M. (2005). (red.) Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych (Strategies of Polish companies regarding the expansion of foreign investors). PWE, Warszawa. (Crossref)

GUS (2011). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 r. (Economic activity of entities with foreign capital in 2010). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

GUS (2012). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 r. (Economic activity of entities with foreign capital in 2011). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

GUS (2013). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 r. (Economic activity of entities with foreign capital in 2012). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

GUS (2014). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 r. (Economic activity of entities with foreign capital in 2013). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

GUS (2015). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 r. (Economic activity of entities with foreign capital in 2014). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

GUS (2016). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 r. (Economic activity of entities with foreign capital in 2015). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

Jodkowski, A. (1995). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności (Foreign direct investment in Poland as element of shaping competitiveness). Raporty, Warszawa Nr 36.

Kacperska, E.M. (2000). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym w Polsce (The role of foreign direct investments in the development of entrepreneurship in the agriculture-food sector in Poland). Maszynopis pracy doktorskiej. SGGW Warszawa.

Kacperska, E.M. (2016). Foreign Direct Investment in World Economy. Problems of World Agriculture, 16(1), 155 168.

Kacperska E.M. (2018). Rozmieszczenie regionalne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (Regional distribution of foreign direct investments in Poland). Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce 4(31), 202-222.

Kraciuk, J. (2004). Rola korporacji transnarodowych we współczesnej gospodarce światowej (The role of transnational corporations in the modern world economy). W: Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, pod redakcją P. Bożyka. WSHiP, Warszawa, 76-98.

NBP (2018). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku (Foreign direct investments in Poland and Polish direct investments abroad in 2016). Warszawa.

UNCTAD (2005). World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D New York and Geneva, http://unctad.org/en/Docs/wir2005overview_en.pdf

Zorska, A. (2002). (red.). Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania a dobie globalizacji i regionalizacji (International corporations in Poland. Challenges and the age of globalization and regionalization). Difin, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora