Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce

Main Article Content

Arkadiusz Piwowar


Słowa kluczowe : nawozy mineralne, producenci, sytuacja ekonomiczna.
Abstrakt
Rynek nawozów mineralnych jest jednym z najważniejszych rynków środków produkcji rolnej. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku nawozów mineralnych w Polsce po akcesji do UE. Krajowy przemysł nawozowy jest głównym dostawcą nawozów na rynek polski, a ceny nawozów mineralnych w Polsce po 2004 r. gwałtownie wzrosły. Jak wynika z badań, sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora nawozowego znacznie poprawiła się w badanych latach. Odzwierciedleniem poprawy jest wzrost przychodów i rentowności wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. W latach 2004-2011 w największych w Polsce wytwórniach nawozów azotowych i wieloskładnikowych odnotowano wysoki wzrost zysków.

Article Details

Jak cytować
Piwowar, A. (2013). Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 96–106. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.10
Bibliografia

Babcock B. [2008]: Charting Growth in Food Demand. Iowa Agricultural Review t. 14, nr 3, s.8.

Bold moves. Bright future. The Mosaic Company 2010 Annual Report [2010]. [Tryb dostępu:] http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=70455&p=irol-reportsAnnual. [Data odczytu: 30.10.2012].

Czapowski G., Bukowski K. [2009]: Złoża soli w Polsce – stan aktualny i perspektywy zagospodarowania. Przegląd Geologiczny t. 57, nr 9, ss. 798-811.

Gołębiowski G., Tłaczała A. [2005]: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Wyd. Difin, Warszawa, ss. 131.

Gospodarka materiałowa w 2006 r. [2007]. GUS, Warszawa, s. 106.

Gospodarka materiałowa w 2009 r. [2010]. GUS, Warszawa, s. 126.

Gospodarka materiałowa w 2010 r. [2011]. GUS, Warszawa, s. 10, 126.

Grupa Azoty. zchpolice. grupaazoty.com. Raport roczny SA-R 2005. [2006]. [Tryb dostępu:] http://zchpolice.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=raportyr&f=2005. [Data odczytu: 23.10.2012].

Ifadata. [2012]. [Tryb dostępu:] www.fertilizer.org/ifa/ifadata/results. [Data odczytu: 30.10.2012].

Mind the gap.Yara Financial Report 2010. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.yara.com/doc/36562_Annual%20report%202010.pdf. {Data odczytu: 30.10.2012].

Olzacka B. [2006]: Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych. [W:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. M. Jerzemowska (red.). PWE, Warszawa, s. 285.

Piwowar A. [2011a]: Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3, ss. 71-79.

Piwowar A. [2011b]: Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 4, ss. 135-144.

Piwowar A. [2012]: Charakterystyka przemysłu nawozowego w Polsce. Przemysł Chemiczny t. 91, nr 11, ss. 2085-2089.

Poborska-Młynarska K., Andrusiewicz W. [2010]: Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce Wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu. Geologia, t. 36 z. 3, ss. 273-285.

Przemysł chemiczny w statystyce. [2012]. Chemik t. 66, nr 7.

Puławy. Power for Growth. Raport roczny SA-R2004. [2005]. [Tryb dostępu:] http://www.zapulawy.pl/308-szczegoly/lang/pl-PL/id/1412/default.aspx. [Data odczytu: 23.10.2012].

Raport Roczny 2004. Przemysł chemiczny w Polsce. [2005]. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa.

Raport Roczny 2011. Przemysł chemiczny w Polsce. [2012]. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa.

Zalewski A. [2011]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ, Warszawa, ss. 45-60.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty