Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Tomasz Siudek
Katarzyna Drabarczyk


Słowa kluczowe : wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, efektywność finansowa, banki komercyjne, kraje Unii Europejskiej
Abstrakt
W pracy zbadano związek między wzrostem i rozwojem gospodarczym a efektywnością finansową ROA i ROE banków komercyjnych w krajach UE. Z uzyskanych danych wynika, że w większości krajów UE nie odnotowano przyczynowości w sensie Grangera między badanymi zmiennymi, co oznacza, że między nimi nie ma statystycznie istotnego związku. Wzrost gospodarczy miał statystycznie istotny wpływ na efektywność finansową ROA i ROE banków komercyjnych w Grecji, Irlandii, na Łotwie, w Polsce i na Węgrzech. Z kolei rozwój gospodarczy mierzony PKB per capita wpływał statystycznie istotnie na poziom efektywności finansowej ROA i ROE banków komercyjnych jedynie w Belgii. Efektywność finansowa ROA banków komercyjnych miała wpływ na wzrost gospodarczy PKB w Holandii i w Niemczech oraz na rozwój gospodarczy PKB per capita w Belgii. Efektywność finansowa ROE banków komercyjnych wpływa statystycznie istotnie na wzrost gospodarczy PKB w Holandii i w Niemczech oraz na rozwój gospodarczy PKB per capita w Luksemburgu.

Article Details

Jak cytować
Siudek, T., & Drabarczyk, K. (2015). Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 128–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.29
Bibliografia

Alexiou C., Sofoklis V. [2009]: Determinants of bank profitability: evidence from the Greek banking sector. Economic annals vol. 54 (184), p. 93-118.

Ali K., Akhtar M., Ahmed H. [2011]: Bank-specific and macroeconomic indicators of profitability – empirical evidence from the commercial banks of Pakistan. International Journal of Business and Social Science

vol. 2 (6), p. 235-242.

Alper D., Anbar A. [2011]: Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal vol. 2 (2), p. 139-152.

Assane D., Grammy A. [2003]: Institutional framework and economic development: international evidence. Applied Economics vol. 35, p. 1811-1817.

Barburski J. [2005]: Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm. Bank i Kredyt nr 2, s. 58-66.

Briguglio L. [1997]: Alternative Economic Vulnerability Indices for Developing Countries, Report prepared for the Expert Group on Vulnerability Index, United Nations Department of Economic and Social Affairs-UN (DESA).

Bywalec Cz. [2005]: Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego. Gospodarka Narodowa

nr 11, s. 21-32.

Capiga M. [2003]: Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 57-61.

Erina J., Lace N. [2013]: Commercial banks profitability indicators: empirical evidence from Latvia. IBIMA Business Review vol. 2013, p. 27-36.

Farrell M.J. [1957]: The measurement of productive efficiency of production. Journal of the Royal Statistical Society, series A, 120 (III).

Gospodarowicz M. [2000]: Procedury, analizy i oceny banków. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 103, s. 11-59.

Gul S., Irshad F., Zaman K. [2011]: Factors affecting bank profitability in Pakistan. The Romanian Economic Journal No. 39, p. 61-87.

Jackowicz K., Kuryłek W. [2004]: Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji. Bank i Kredyt nr 2, s. 39.

Jaworski W. L., Zawadzka Z. [2006]: Bankowość. Wyd. Poltext, Warszawa.

Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. [1999]: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.

Kisielewska M., Kozuń-Cieślak G. [2007]: Pojęcie i pomiar efektywności – studia literaturowe. [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. Pluta W. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 152, s. 295-301.

Kulawik J., Jóźwiak W. [2007]: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa, Wydawnictwo IERIGŻ –PIB, Warszawa

Kurowski L. [2006]: Efektywność i opłacalność gospodarowania w okresie transformacji. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. Dudycz T. SWSPiZ w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław.

Marciniak S. [2006]: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Obamuyi T.M. [2013]: Determinants of banks’ profitability in a developing economy: evidence from Nigeria. Organizations and Markets in Emerging Economies vol. 4 No. 2 (8), p. 97-111.

Osbert-Pociecha G. [2006]: Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzystaniem Mind-Mappingu. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. Dudycz T. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław, s. 7.

Owoputi J.A. [2014]: Bank specific, industry specific and macroeconomic determinants of bank profitability in Nigeria. European Scientific Journal vol 10 (25), p. 408-423.

Piasecki R. [2003]: Rozwój gospodarczy a globalizacja: ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Rachdi H. [2013]: What determines the profitability of banks during and before the International Financial Crisis? Evidence from Tunisia. International Journal of Economics. Finance and Management vol. 2 (4),

p. 330-337.

Rogowski G. [1998]: Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków. Bank i Kredyt nr 11, s. 30-36.

Rybicki W. [2005]: O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności. [w:] Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Prace naukowe AE we Wrocławiu. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Stępień K. [2004]: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 89-145.

Sufian F. [2011]: Profitability of the Korean Banking Sector: Panel evidence on bank-specific and macroeconomic determinants. Journal of Economics and Management vol. 7. (1), p.43-72.

Trujillo-Ponce A. [2013]: What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance vol. 53, p. 561-586.

Węgrzyńska M. [2006]: Pomiar i prezentacja efektywności ekologicznej działań proekologicznych. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. Dudycz T. SWSPiZ w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław.

Yilmaz A. [2013]: Profitability of banking system: Evidence from emerging markets. WEI International Academic Conference Proceedings. January 14-16, p. 105-111.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty